Nhà Ở Cho Mọi Người: Báo cáo Nhà ở Xã hội Việt Nam 2023

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC

2013 - 2016 X Gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng được Chính phủ cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nghèo, người thu nhập thấp được vay vốn mua nhà ở xã hội. X Khoảng 53.000 cá nhân, hộ gia đình được tiếp cận tín dụng ưu đãi để mua, sửa chữa nhà ở. Nhờ gói tín dụng này, khả năng thanh toán của người nghèo tăng lên và các chủ đầu tư có thể vượt qua rào cản, đẩy nhanh tiêu dùng và giảm nợ xấu.

DỰ KIẾN SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI

1 2 3

2013 - 2023

DỰ THẢO SỬA ĐỔI NĂM 2023

Ưu đãi cho chủ đầu tư: X Miễn tiền sử dung đất, tiền thuê đất X Giảm 50% thuế GTGT và thuế TNDN X Tiếp nhận hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án X Cho vay ưu đãi với lãi suất thấp X Nhà đầu tư được dành 20% tổng diện tích dự án nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng, kinh doanh thương mại

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại từ 10 ha (hoặc 2 ha) trở lên tại các đô thị loại 3 (hoặc loại 1) trở lên không còn phải dành 20% diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại từ 10 ha (hoặc 2 ha) trở lên tại các đô thị loại 3 (hoặc loại 1) trở lên phải dành 20% diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

2018-2020 X Thêm gói tín dụng 3.000 tỷ đồng: Thêm 1.000 tỷ đồng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 71/2018/QH14 và 2.000 tỷ đồng đối với 4 ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định hỗ trợ vay vốn nhà ở xã hội. X Gói tín dụng 3.000 tỷ đồng được bổ sung để cho vay nhà ở xã hội hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lợi nhuận không được vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư Lãi suất cho vay không được vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trích 10% diện tích đất thu được từ các dự án phát triển nhà ở thương mại, đô thị để đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối giao thông của dự án nhà ở xã hội.

Chưa quy định

Các chủ đầu tư thương mại sẽ không còn chịu trách nhiệm thực hiện chính sách nhà ở xã hội hoặc góp phần phát triển nhà ở xã hội.

Các chủ đầu tư thương mại sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chính sách nhà ở xã hội hoặc góp phần phát triển nhà ở xã hội.

Nguồn: Cushman & Wakefield Vietnam

2023

LUẬT & NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN: 1. Luật Nhà ở 2014: Điều số 55, số 69, số 50, số 95, số 92, số 42, số 88, số 51 2. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội 3. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 4. Dự thảo Luật sửa đổi 2023 5. Nghị quyết số 33/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

X Ngày 12/3, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã được Ngân hàng Trung ương Việt Nam phê duyệt thực hiện. Lãi suất cho vay đối với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. X Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được triển khai nhằm thúc đẩy hoàn thành tối thiểu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030 và hỗ trợ các chủ đầu tư, người mua dự án nhà ở xã hội vay lãi suất thấp.

Nguồn: Cushman & Wakefield Vietnam

Nguồn: Cushman & Wakefield Vietnam

Made with FlippingBook Learn more on our blog