How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

HIỆU CHUẨN BẤT ĐỘNG SẢN BƯỚC 1 HIỂU RÕ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

THEO DÕI LIÊN HỆ

Chúng tôi tin rằng bạn đã sẵn sàng để hành động vì môi trường. Thật tuyệt vời! Như vậy, bước đầu tiên bạn cần làm là hiểu rõ chính dự án của mình, về mức năng lượng tiêu thụ và lượng thải carbon đang thải ra, quan trọng nhất là chúng đang ở khu vực nào trong tòa nhà. Chúng tôi sử dụng thước đo có tên là Cường độ Sử dụng Năng lượng (EUI) để đo lường chỉ số trên. Sau đó so sánh với các tòa nhà cùng cấp độ trong khu vực, và tiếp tục so sánh với các mục tiêu của Net Zero EUI để biết dự án cần cắt giảm bao nhiêu năng lượng để đạt được mục tiêu net zero.

Made with FlippingBook - Online catalogs