How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

Thay đổi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sẽ có nhiều thử thách trong quá trình tân trang cho dự án như kinh phí, những quy định sở tại, kinh nghiệm hoặc danh sách những việc cần làm và làm như thế nào, và những hạn chế về mặt xã hội. Khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của tính bền vững và loại bỏ được những vấn đề thử thách, thì đã đến lúc xem xét vai trò của các nhà tư vấn trong việc hỗ trợ các mục tiêu cuối cùng.

Chuyên gia của chúng tôi có thể:

Thực hiện kiểm toán năng lượng/net zero để xác định biện pháp tiết kiệm năng lượng. Điều này giúp dự án lựa chọn được mục tiêu tân trang tốt nhất, phù hợp với những quy định sở tại, cũng như đạt được các mục tiêu bền vững. Báo cáo liên tục để đảm báo dự án đáp ứng các mục tiêu tiết kiệm được mô hình hóa trong trường hợp kinh doanh. Vận hành thử lại để đảm bảo các hệ thống mới hoạt động chính xác như mô hình và thiết kế. Xác định mục tiêu cuối, loại bỏ các rào cản, hoàn thiện thiết kế tân trang, chỉ định nhà cung cấp và quản lý dự án. Tối đa hóa lợi nhuận về tài chính cho dự án, bao gồm việc tăng tiền thuê, giữ chân khách thuê, tái định vị và làm tăng giá trị tài sản.

THEO DÕI LIÊN HỆ

Để tân trang bất động sản tốt nhất, các chuyên gia dịch vụ phát triển dự án bền vững của chúng tôi có thể giúp bạn bằng các giải pháp tối ưu.

Made with FlippingBook - Online catalogs