How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi thực hiện các hành động thiết thực trong suốt quá trình phát triển bền vững để bảo vệ và nâng cao giá trị bất động sản cho khách hàng:

TẠO CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG • Hiệu suất & hiệu chuẩn • Đánh giá tính trọng yếu • Sáng kiến và thực hiện • Mục tiêu và tầm nhìn • Kế hoạch cụ thể TUÂN THỦ QUY TẮC • Tuân thủ quy định ESG • Tính toán carbon • Hiệu chuẩn và kiểm toán tòa nhà • Báo cáo tuân thủ ESG

DẪN DẮT VẬN HÀNH HIỆU QUẢ • Quản lý tiện ích • Khảo sát điểm chuẩn • Kiểm toán năng lượng, nước, chất thải • Kế hoạch hiệu quả

• Lập mô hình năng lượng • Lập kế hoạch mua thiết bị

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG • Thu thập, quản lý và quản trị dữ liệu về ESG • Chứng chỉ xây dựng (LEED, BREEAM, WELL, v.v.) • Đo điểm chuẩn và tối ưu hóa điểm số (GRESB) • Báo cáo và công bố thông tin về ESG (GRI, SASB, CDP, TCFD, v.v.)

1

CREATING SUSTAINABILITY STRATEGY

QUẢN LÝ RỦI RO KHÍ HẬU • Phân tích các kịch bản rủi ro khí hậu • Chấm điểm và đánh giá rủi ro khí hậu • Lên chiến lược và kế hoạch giảm thiểu rủi ro • Báo cáo TCFD & tư vấn phân loại của EU

4

THEO DÕI LIÊN HỆ

TIẾN TỚI NET ZERO • Kiểm toán Net Zero • Chiến lược Net Zero cụ thể • Chính sách và quy trình • Kế hoạch thu mua • Quản lý toàn bộ dự án

Liên hệ:

MATT CLIFFORD Giám đốc Bền vững & ESG, Châu Á Thái Bình Dương matt.clifford@cushwake.com

NINA SPAETH Giám đốc Bền vững & ESG, Châu Á Thái Bình Dương nina.spaeth@cushwake.com

MIKA KANIA Giám đốc Bền vững & ESG, Châu Á Thái Bình Dương mika.kania@cushwake.com

Theo dõi chuỗi Sổ tay Bền vững

Made with FlippingBook - Online catalogs