TRUNG TÂM DỮ LIỆU

BIỂU ĐỒ CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG BÌNH Giá trung bình mỗi thị trường trên mỗi Watt (USD)

Japan Singapore South Korea Greater China (Hong Kong) Australia New Zealand Indonesia Malaysia Thailand Greater China (Mainland) India Vietnam Greater China (Taiwan) Philippines

$4.59

$6.15

$6.84 $6.79 $6.70

$7.45

$8.59 $8.53

$8.99

$9.23 $9.20 $9.17

$11.23

$12.73

$0

$2

$4

$6

$8

$10 $12 $14

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker