TRUNG TÂM DỮ LIỆU

So sánh các thị trường – Tất cả tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn thấp

Thấp – USD/m 2

Thị trường

Thấp – USD/m2

Thị trường

Cao – USD/m2

Trung bình – USD/m2

Hàn Quốc

$4,190 $2,747 $2,731 $2,103 $1,494

Úc

$292 $303

$554

$892

Singapore

Trung Quốc Đại Lục

$2,966 $3,418 $1,889 $1,233

$5,629 $4,106 $2,243 $2,137

Hồng Kông

Hồng Kông

$2,731

Nhật Bản

Đài Loan

$ 1,494

Đài Loan

Ấn Độ

$328 $138

Philippines

$670 $575 $328 $303 $292 $251 $138 $108

Indonesia

$186

$233

Malaysia

Nhật Bản

$2,103

$3,320 $1,023

$5,042 $1,471

Ấn Độ

Malaysia

$575 $251 $670

Trung Quốc Đại Lục

New Zealand

$463

$676

Úc

Philippines

$1,473

$3,026

New Zealand

Singapore

$2,747 $4,190

$11,573

$20,398 $15,199

Indonesia

Hàn Quốc

$9,695

Việt Nam

Thái Lan

$85

$987 $168

$1,889

Thái Lan

$85

Việt Nam

$108

$228

Tiêu chuẩn trung bình

Tiêu chuẩn cao

Thị trường

Trung bình – USD/m2

Thị trường

Cao – USD/m2

Singapore

$11,573 $9,695 $3,418 $3,320 $2,966 $1,889 $1,473 $1,233 $1,023

Singapore

$20,398 $15,199 $5,629 $5,042 $4,106 $3,026 $2,243 $2,137 $1,889 $1,471

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hồng Kông

Trung Quốc Đại Lục

Nhật Bản

Nhật Bản

Trung Quốc Đại Lục

Hồng Kông

Đài Loan

Philippines

Philippines

Đài Loan

Ấn Độ

Ấn Độ

Malaysia

Thái Lan

Thái Lan

$987 $554 $463 $186 $168

Malaysia

Úc

Úc

$892 $676 $233 $228

New Zealand

New Zealand

Indonesia

Indonesia

Việt Nam

Việt Nam

16

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker