TRUNG TÂM DỮ LIỆU

KỸ THUẬT CHUNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Tiêu chuẩn Uptime

Tier 1 (I)

Tier 2 (II)

Tier 3 (III)

Tier 4 (IV)

Cơ sở hạ tầng cơ bản không mở rộng

Cơ sở hạ tầng có công suất dự phòng

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc bảo trì song song / liên tục Hệ thống dự phòng nhiều lớp 1 x linh hoạt & 1 x thụ động Có dự phòng

Cơ sở hạ tầng có khả năng hạn chế tối đa lỗi Hệ thống dự phòng hoàn chỉnh (2 x linh hoạt) (Không xảy ra sập nguôn)

Loại hình trung tâm dữ liệu

Hệ thống đơn Nguồn điện + Làm mát Không dự phòng

Hệ thống đơn Nguồn điện + Làm mát Không dự phòng

Hệ thống nguồn

Hệ thống dự phòng

N

N+1

N+1

2N+1

Công suất khả dụng tối thiểu

99.67%

99.74%

99.98%

99.99%

Thời gian ngưng hoạt động trong năm

28.8 giờ

22 giờ

1.36 giờ

0.44 giờ

Mạng lưới điện

1 No.

1 No.

1 No. & 1 No. Thay thế

2 No. Hoạt động song song

Hệ thống phân phối điện

1 No.

1 No.

2 No. Hoạt động song song

2 No. Hoạt động song song

Hệ thống làm mát

1 No.

1 No.

1 No. & 1 No. Thay thế

2 No. Hoạt động song song

Phân khu

Không

Không

Không

Khả năng bảo trì đồng thời

Không

Không

Làm mát liên tục

Không

Không

Không

Khả năng hạn chế lỗi

Không

Không

Không

Cần tắt máy để thực hiện bảo trì đường dẫn điện và cơ sở hạ tầng khác

Có thể tiến hành bảo trì mà không làm gián đoạn bất kỳ hoạt động nào

Cần tắt máy để thực hiện bảo trì toàn bộ

Có khả năng duy trì hoạt động trong mọi trường hợp

Bảo trì

14

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker