TRUNG TÂM DỮ LIỆU

CÁC LOẠI HÌNH TRUNG TÂMDỮ LIỆU

Loại hình

Bên sở hữu và vận hành

Bên sử dụng

Số lượng tủ racks

 Được sở hữu và vận hành bởi công ty điều hành.  Lưu trữ và vận hành các yêu cầu về điện toán, kết nối mạng và lưu trữ dùng cho nội bộ.  Yêu cầu các tính năng dự phòng và kết nối ở mức thấp đến trung bình (phụ thuộc vào chủ sở hữu).  Được sở hữu và vận hành bởi một công ty hoặc nhà cung cấp viễn thông.  Lưu trữ và chạy lưu lượng truy cập cho các dịch vụ di động, đám mây và nội dung trực tuyến.  Yêu cầu tính năng kết nối và dự phòng cao.  Được điều hành bởi một công ty duy nhất.  Cho thuê lại không gian đối với khách hàng doanh nghiệp và nhà bán lẻ.  Yêu cầu tính kết nối cao, dự phòng, phần mềm và nền tảng như một tính năng dịch vụ.  Được điều hành bởi một công ty duy nhất.  Cho thuê không gian cho doanh nghiệp và khách hàng lớn.  Yêu cầu tính kết nối và dự phòng cao. Không có yêu cầu về tính năng kết nối.  Là những trung tâm dữ liệu quy mô nhỏ được điều hành bởi một công ty.  Công suất hoạt động chủ yếu tập trung vào các điện toán biên, nền tảng IoT và lưu trữ dữ liệu.  Yêu cầu các tính năng dự phòng và kết nối từ thấp đến trung bình, tùy thuộc vào sản phẩm.  Thường được sở hữu và điều hành bởi công ty sử dụng chính.  Các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu có thể mở rộng, lưu lượng truy cập cao, dịch vụ đám mây và được xem là một danh mục đầu tư.  Yêu cầu kết nối cực nhanh và nhiều cấp độ dự phòng.

Thông thường là các doanh nghiệp có nhu cầu lưu trữ dữ liệu của các bộ phận kinh doanh trong công ty Thông thường là các doanh nghiệp viễn thông sẽ sử dụng, nhưng cũng có khả năng liên doanh với các doanh nghiệp

Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp

1-50

Trung tâm dữ liệu viễn thông

100- 1,000

Mỗi trung tâm có thể cho từ 100 đến 1000 khách hàng thuê lại

Trung tâm dữ liệu chia sẻ colocation

100- 1,000

Mỗi trung tâm có thể cho từ 100 đến 1000 khách hàng thuê lại

Trung tâm dữ liệu toàn hệ thống colocation

1,000 - 5,000+

Phụ thuộc vào việc cung cấp sản phẩm, tiêu chuẩn kiến trúc và cơ sở hạ tầng CNTT.

Trung tâm dữ liệu biên

Thông thường là các doanh nghiệp sở hữu sẽ sử dụng

Trung tâm dữ liệu siêu lớn

3,000 - 5,000+

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker