E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

UŚREDNIONE KOSZTY ROBOCZOGODZINY, 2021 (EUR)

Jednym z trendów wskazywanych przez ankietowanych jest przenoszenie operacji z rynku niemieckiego i skandynawskiego do naszego kraju. Polska, pomimo istniejących problemów

z dostępnością zasobów ludzkich, jest cały czas bardzo atrakcyjna w porównaniu do rynków zachodnich. Ciekawe dane pokazuje Eurostat w tabeli poniżej:

cała gospodarka *; w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej pracowników

ZASOBY LUDZKIE

2021 Koszty pozapłacowe (% ogółu)

Zmiana 2021/2020, %.

2008 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SZACUNKOWE, UŚREDNIONE KOSZTY ROBOCZOGODZINY, 2021 (EUR)

UE

21,6 24,4 25,6 26,2 27,0 27,7 28,6 29,1

24,6

1,7

55

EA

25,1

28,3 29,4 30,0 30,7 31,5 32,4 32,8 25,1

1,2

Belgia

32,9 38,0 38,6 39,1

39,7 40,5 41,1

41,6 23,2

1,1

Bułgaria

2,6 3,4 4,5 5,0 5,4 6,0 6,5 7,0 15,9

9,1

50

Czechy

9,2 10,0 10,3 11,4 12,7 13,7 14,1

15,3 26,1

8,4

Dania ( 4 )

34,6 39,4 41,3 42,8 43,9 44,8 45,3 46,9 14,2

3,4

45

Niemcy

27,9 30,5 32,8 33,8 34,7 35,7 36,7 37,2 22,2

1,4

Estonia

7,9 8,6 10,8 11,6 12,4 13,4 13,6 14,5 26,0

6,5

Irlandia

28,9 29,8 30,6 31,2 32,1

33,2 32,4 33,5 8,7

3,4

40

Grecja

16,8 15,7 15,2 15,4 16,0 16,4 16,9 17,2 21,0

1,9

Hiszpania ( 4 )

19,4 21,1

21,2 21,2 21,3 21,9 23,0 22,9 25,9

-0,3

35

Francja ( 2 )

31,2 34,3 34,6 35,0 35,9 36,5 37,4 37,9 31,9

1,2

Chorwacja

9,2 9,5 9,5 10,1

10,8 11,1

10,8 11,2 13,9

3,1

Włochy ( 1 )

25,2 27,7 27,6 27,8 28,3 28,8 29,7 29,3 28,3

-1,6

30

Cypr

16,7 16,8 15,7 16,1

16,6 17,4 17,3 18,3 19,7

6,2

Łotwa

5,9 6,0 7,7 8,2 9,3 9,9 10,5 11,1

21,3

6,1

25

Litwa

5,9 5,9 7,4 8,1

9,0 9,4 10,1

11,3 3,7

12,5

Luksemburg

32,3 35,3 38,7 39,9 40,8 41,9 42,2 43,0 11,1

1,8

Węgry

7,8 7,4 7,8 8,7 9,2 9,9 9,9 10,4 16,9

5,1

20

Malta

11,4 11,8 14,2 15,5 15,9 16,0 16,8 17,3 9,6

3,0

Niderlandy

29,8 32,5 34,5 35,0 35,8 36,6 37,4 38,3 22,0

2,5

15

Austria ( 4 )

26,4 29,7 32,5 32,9 33,8 34,7 37,1

37,5 26,6

1,0

Polska

7,6 7,9 8,7 9,5 10,1

10,7 11,0 11,5 18,3

5,3

10

Portugalia

12,2 13,3 13,6 14,0 14,2 14,4 15,7 16,0 20,3

1,9

Rumunia ( 3 )

4,2 4,1

5,3 6,2 7,0 7,7 8,2 8,5 4,9

3,1

Słowenia

13,9 15,6 16,8 17,6 18,1

19,0 19,9 21,1

16,0

6,2

5

Słowacja

7,0 8,9 10,2 10,9 11,6 12,5 13,4 14,2 24,8

5,6

Finlandia ( 4 )

27,1

31,3 33,7 32,6 32,9 33,6 33,8 35,1

17,6

3,9

0

Szwecja

31,6 37,3 37,7 38,1

36,7 36,5 37,3 39,7 32,0

6,4

Islandia ( 4 )

21,9 23,2 36,2 42,0 42,1

41,2 38,7 43,3 20,4

11,7

EU

Słowenia Cypr

Litwa

malta

Dania

Chorwacja Łotwa

Belgia

Grecja

Polska

Węgry

Norwegia

:

56,4 49,3 50,1

50,0 50,2 47,3 51,1

18,4

8,2

Austria

Czechy

Francja

Estonia

Irlandia

Niemcy

Islandia

Włochy

Szwecja

Bułgaria

Holandia

Słowacja

Finlandia

Rumunia*

Norwegia

Hiszpania

Portugalia

Strefa EUR

Luksemburg

LEGENDA:

Różnice pomiędzy wskaźnikami wzrostu dla lat 2021 i 2020 a wskaźnikami wzrostu przedstawionymi w tabeli wynikają z zaokrąglenia.

wynagrodzenie podstawowe

inne koszty pracy

Cała gospodarka obejmuje sekcje od B do N oraz od P do S według klasyfikacji NACE Rev. 2; wyłączone są następujące sekcje: “A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo”, “O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”, “T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby” oraz “U - Organizacje i zespoły eksterytorialne. (:) brak danych (1) Włochy – dane do roku 2012 nie są zasadniczo porównywalne w czasie z powodu przerw metodologicznych. (2) Francja – suma prezentowana dla całej gospodarki za rok 2008 nie uwzględnia także sekcji P klasyfikacji NACE Rev. 2 (Edukacja). (3) Rumunia – prezentowany jest wyłącznie łączny koszt godziny pracy. Zestawienie kosztów płac/pozapłacowych nie zostało opublikowane za rok 2018, ponieważ dane szacunkowe nie są porównywalne z poprzednimi latami z powodu zmian w ustawodawstwie krajowym. (4) Dane za rok 2018 pochodzą ze źródeł krajowych.

Uwagi: cała gospodarka (bez rolnictwa i administracji publicznej); w przedsiębiorstwach z 10 lub więcej pracownikami. Dane tymczasowe. Rumunia*: szacunki dotyczące podziału na płace i wynagrodzenia/pozapłacowe nie są porównywalne z okresami sprzed 2018 r. ze względu na zmiany w ustawodawstwie krajowym.

Źródło: Eurostat Grafika: Cushman & Wakefield

Źródło: Eurostat

42

43

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker