How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

Với quan niệm cuộc sống tươi đẹp là những sáng kiến mà chúng ta tạo ra, và trong vai trò là một trong những công ty bất động sản lớn nhất thế giới, chúng tôi luôn tạo ra những tác động có ý nghĩa thông qua hành động thực tiễn. Việc thay đổi để hướng đến mục tiêu môi trường sống bền vững là điều rất cần thiết. Do đó, chúng tôi bắt tay thực hiện những dự án thực tiễn ngay từ hôm nay, mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống. Qua đó, chúng tôi phát hành chuỗi Sổ tay Phát triển Bền vững , với mục đích giúp cho các nhà phát triển, chủ sở hữu và khách thuê bất động sản có thể triển khai và áp dụng ngay lập tức các kế hoạch bền vững cho dự án, đồng thời giảm đáng kể những rủi ro có khả năng xảy ra trong tương lai. Chúng tôi tin rằng, với những thay đổi trong cuộc sống ngày hôm nay , tất cả chúng ta sẽ có một ngày mai tươi đẹp hơn. CHÚNG TÔI HÀNHĐỘNG THỰC TIỄN CHOSỰBỀN VỮNG

LIFE IS WHAT MAKE IT WE

LIVING CHANGE NOW

Made with FlippingBook - Online catalogs