TRUNG TÂM DỮ LIỆU

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN, THIẾT KẾ & TRIỂN VỌNG

CÔNG SUẤT, VỊ TRÍ VÀ VẬN HÀNH

Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nhưng ngành trí tuệ nhân tạo AI và học máy ML được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho thị trường trung tâm dữ liệu, có tác động đến thiết kế, việc lựa chọn địa điểm và cách vận hành các trung tâm dữ liệu.

Điện toán và điện năng ngày càng thiếu hụt  Nhu cầu lưu trữ và xử lý của ngành AI và ML ngày càng lớn đã làm tăng đáng kể mức tiêu thụ năng lượng của các trung tâm dữ liệu.  Công suất tải trung tâm dữ liệu đã tăng lên 30 - 60kW mỗi tủ rack, con số này được dự báo sẽ vượt quá 100- 125kW mỗi tủ rack để đáp ứng với AI.  Công suất tổng đã tăng từ 25 - 50MW lên 100 - 300MW để đáp ứng tải vận hành.  Thị trường cần có các giải pháp làm mát tiên tiến hơn và chú trọng nhiều hơn đến việc vận hành và bảo trì cơ sở để đáp ứng tải trọng vận hành lớn hơn.

57

ASIA PACIFIC - DATA CENTRE CONSTRUCTION COST GUIDE 2023/24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker