TRUNG TÂM DỮ LIỆU

INDONESIA BATAM, CENTRAL JAVA, GREATER JAKARTA & WEST JAVA

Giá theo USD

Chi phí đất ở thị trường địa phương

Đơn vị

Thấp

Trung bình

Cao

Liên Hệ

USD / m 2 USD / m 2 USD / m 2 USD / m 2

Batam

$162 $108 $146 $135

$195 $119 $289 $140

$227 $130 $433 $144

Central Java Greater Java

Để biết thông tin chi tiết về thị trường địa phương, cập nhật mới nhất về chi phí mua đất, chi phí phát triển và các chỉ số kinh tế, vui lòng liên hệ với chuyên gia ở thị trường địa phương của chúng tôi:

West Java

USD / m 2

$138

$186

$233

Chi phí mua đất trung bình

Giá theo USD

Chi phi xây dựng

Đơn vị

Thấp

Trung bình

Cao

Thay đôi hàng năm

Giá theo Watt

USD/W USD/MW

$6.18

$8.59

$11.01

6.63%

Giá theo MegaWatt

$6,178,846

$8,594,426

$11,010,006

Giá dọn mặt bằng

Đơn vị

Giá theo USD

10.92% 3.38%

7.25%

USD / m 2 USD/giờ USD/giờ USD/giờ USD / m 2 USD / m 2 USD/tấn USD/tấn USD / m 2 USD / m 2

Làm sạch thảm thực vật Phá dỡ – Cắt bê tông Phá dỡ – Dọn bê tông Phá dỡ – Chất độc hại Đào xới - sâu >2,00M Đào xới - sâu <1,500M

$2.84

1.45% 0.97%

12.37%

$51.16 $23.80 $164.06 $39.75 $31.80 $28.25 $33.16

1.35%

12.95% 9.18%

13.53%

WIRA AGUS Trường bộ phận Trung tâm dữ liệu wira.agus@cushwake.com

26.67%

Xử lý vật liệu tự nhiên được khai quật

Xử lý chất thải rắn chung

San lấp

$5.57

Trải vật liệu tiền thô cấp 1 Hệ thống an ninh tiêu chuẩn

$27.24 $165.80

Professional Fees / Soft Costs Base Building Interior Fit-Out / Finishes Electrical Systems Mechanical Systems Cooling Systems Fire Suspression & Life Safety Systems Security Systems Furniture & Fixtures

USD/mét dài

Yếu tố kinh tế

Tỷ lệ 2022

Tỷ lệ 2023

Tỷ lệ 2024

Tăng trưởng GDP

5.30% 5.60% 3.50%

5.10% 2.60% 5.50%

4.60% 2.10% 5.75%

Tỷ lệ lạm phát

Tỷ giá ngân hàng trung ương

RIAZ KHAN Trường bộ phận Quản lý dự án r iaz.khan1@cushwake.com

Tỷ giá hối đoái địa phương được áp dụng

IDRp = 1 USD

IT Rack, Equip. & Cabling (Excl. Active IT Equip.) Land (Excl. Land Infrastructure Leveling Costs)

Tỷ giá hối đoái địa phương được áp dụng

15,565IDRp

48

Cushman & Wakefield Cushman & Wakefi l

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker