TRUNG TÂM DỮ LIỆU

ẤN ĐỘ BANGALORE, CHENNAI, DELHI, HYDERABAD & MUMBAI

Giá theo USD

Chi phí đất ở thị trường địa phương

Đơn vị

Thấp

Trung bình

Cao

USD / m 2 USD / m 2 USD / m 2 USD / m 2 USD / m 2

Bangalore

$478 $160 $637 $176 $192

$1,355

$2,233 $1,116 $2,233 $1,914

Liên Hệ

Chennai

$638

Delhi

$1,435 $1,045 $1,691

Hyderabad

Để biết thông tin chi tiết về thị trường địa phương, cập nhật mới nhất về chi phí mua đất, chi phí phát triển và các chỉ số kinh tế, vui lòng liên hệ với chuyên gia ở thị trường địa phương của chúng tôi:

Mumbai

$3,189

USD / m 2

$328

$1,233

$2,137

Chi phí mua đất trung bình

Giá theo USD

Chi phi xây dựng

Đơn vị

Thấp

Trung bình

Cao

Thay đôi hàng năm

Giá mỗi Watt

USD/W USD/MW

$5.36

$6.79

$8.22

4.00%

Giá mỗi MegaWatt

$5,358,600

$6,787,560

$8,216,520

Đơn vị

Giá dọn mặt bằng

Giá theo USD

5.80%

9.89%

USD / m 2 USD/giờ USD/giờ USD/giờ USD / m 2 USD / m 2 USD/tấn USD/tấn USD / m 2 USD / m 2

Làm sạch thảm thực vật Phá dỡ – Cắt bê tông Phá dỡ – Dọn bê tông Phá dỡ – Chất độc hại Đào xới - sâu >2,00M Đào xới - sâu <1,500M

$1.23

22.72%

$30.21 $15.11 $54.38 $15.37

10.82%

8.73%

21.33%

7.34%

0.77%

GAURAV PANDEY Trường bộ phận Trung tâm dữ liệu gaurav.pandey1@cushwake.com

10.36%

$9.43

1.16%

Xử lý vật liệu tự nhiên được khai quật

$11.60 $13.92

1.08%

Xử lý chất thải rắn chung

San lấp

$0.73

Trải vật liệu tiền thô cấp 1 Hệ thống an ninh tiêu chuẩn

$14.50 $183.25

Professional Fees / Soft Costs Base Building Interior Fit-Out / Finishes Electrical Systems Mechanical Systems Cooling Systems Fire Suspression & Life Safety Systems Security Systems Furniture & Fixtures

USD/mét dài

Yếu tố kinh tế

Tỷ lệ 2022

Tỷ lệ 2023

Tỷ lệ 2024

Tăng trưởng GDP

6.80% 6.40% 4.25%

5.90% 4.50% 6.50%

6.40% 4.60% 6.75%

Tỷ lệ lạm phát

Tỷ giá ngân hàng trung ương

MANISH GOEL Trường bộ phận Quản lý dự án manish.goel@ap.cushwake.com

Tỷ giá hối đoái địa phương được áp dụng

IN₹ = 1 USD

IT Rack, Equip. & Cabling (Excl. Active IT Equip.) Land (Excl. Land Infrastructure Leveling Costs)

Tỷ giá hối đoái địa phương được áp dụng

82.74450IN₹

47

ASIA PACIFIC - DATA CENTRE CONSTRUCTION COST GUIDE 2023/24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker