TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Bảng chi phí xây dựng giả định Phát triển một dự án thấp tầng (quy mô 20 mẫu (~8 hectares) + Công suất 50MW) (1/2)

Giá đất

Chi phí xây dựng

Thị trường

Thấp USD/m 2

Trung bình USD/m 2

Cao USD/m 2

Thấp USD/MW

Trung bình USD/MW

Cao USD/MW

Melbourne

$243

$554

$865

$7,242,413

$9,173,723

$11,105,033

Úc

Perth

$162

$262

$362

$7,242,413

$9,173,723

$11,105,033

Sydney

$470

$960

$1,449

$7,242,413

$9,173,723

$11,105,033

Bắc Kinh

$384

$4,721

$9,057

$5,397,600

$6,836,960

$8,276,320

Thượng Hải

$361

$3,113

$5,866

$5,397,600

$6,836,960

$8,276,320

Trung Quốc Đại Lục

Thẩm Quyến

$224

$2,761

$5,298

$5,397,600

$6,836,960

$8,276,320

Thiên Tân

$242

$1,269

$2,296

$5,397,600

$6,836,960

$8,276,320

Tung Chung

$1,607

$1,874

$2,142

$7,261,800

$9,198,280

$11,134,760

Truân Môn & Nguyên Lãng

$2,678

$2,945

$3,213

$7,261,800

$9,198,280

$11,134,760

Phấn Lĩnh, Sheung Shui, Đại Bộ

$2,678

$3,213

$3,749

$7,261,800

$9,198,280

$11,134,760

Hồng Kông

Quỳ Dũng, Thuyên Loan, Thanh Y, Sa Điền

$3,213

$4,284

$5,355

$7,261,800

$9,198,280

$11,134,760

Đông Cửu Long & Hồng Kông Est.

$4,820

$6,694

$8,568

$7,261,800

$9,198,280

$11,134,760

Khu Công Nghiệp Tướng Quân Áo

$1,392

$1,499

$1,607

$7,261,800

$9,198,280

$11,134,760

Đài Bắc

$1,619

$2,052

$2,484

$4,857,840

$6,153,264

$7,448,688

Đài Loan

Cao Hùng

$938

$1,251

$1,439

$4,857,840

$6,153,264

$7,448,688

Đài Trung

$1,924

$2,366

$2,808

$4,857,840

$6,153,264

$7,448,688

Bangalore

$478

$1,355

$2,233

$5,358,600

$6,787,560

$8,216,520

Chennai

$160

$638

$1,116

$5,358,600

$6,787,560

$8,216,520

Ấn Độ

Delhi

$637

$1,435

$2,233

$5,358,600

$6,787,560

$8,216,520

Hyderabad

$176

$1,045

$1,914

$5,358,600

$6,787,560

$8,216,520

Mumbai

$192

$1,691

$3,189

$5,358,600

$6,787,560

$8,216,520

29

ASIA PACIFIC - DATA CENTRE CONSTRUCTION COST GUIDE 2023/24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker