TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Bảng so sánh các thành phố (tiếp theo)

Thị trường

Thành phố

Thấp – USD/m2

Trung bình - USD/m2

Cao - USD/m2

Batam

$162

$195

$227

Central Java

$108

$119

$130

Indonesia

Great Jakarta

$146

$289

$433

West Java

$135

$140

$144

Osaka

$2,017

$3,025

$5,042

Nhật Bản

Tokyo

$2,188

$3,615

$5,042

Johor Bahru

$114

$624

$1,135

Kuala Lumpur

$1,387

$1,955

$2,523

Malaysia

Selangor

$226

$491

$756

New Zealand

Auckland

$251

$463

$676

Clark

$116

$136

$155

Metro Manila

$1,515

$3,588

$7,914

Philippines

Provincial

$379

$694

$1,010

Singapore

Singapore

$2,747

$11,573

$20,398

Busan

$4,032

$8,865

$13,697

Hàn Quốc

Seoul

$4,349

$10,525

$16,702

Thái Lan

Bangkok

$85

$987

$1,889

Hà Nội

$108

$120

$132

Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

$108

$216

$324

18

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker