Southeast Asia Outlook 2023 vn

CHỈ SỐ QUẢN LÝ THU MUA (PMI)

TỶ TRỌNG XUẤT KHẨU RA NGOÀI ĐÔNG NAM Á

PHILIPPINES

INDONESIA

SINGAPORE

THÁI LAN

SỐ DƯ RÒNG PMI (TRUNG LẬP = 0)

VIỆT NAM

Thái Lan

Philippines

Indonesia

Singapore

Việt Nam

Malaysia

MALAYSIA

THÁNG MỘT 2022

THÁNG MỘT 2023

Nguồn: Moody’s Analytics, Cushman & Wakefield Research

Nguồn: ASEAN Statistic Yearbook 2022, Cushman & Wakefield Research

3

Southeast Asia Outlook 2023: Bouncing Back Stronger | 4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker