Southeast Asia Outlook 2023 vn

2023 TRIỂN VỌNG TĂ N G T R ƯỞ N G G I Á T H U Ê T Í C H C Ự C T R Ê N H Ầ U H Ế T C Á C T H Ị T R ƯỜ N G

NHỮNG CƠ HỘI C Ô N G N G H I Ệ P, V Ă N P H Ò N G V À N H À Ở L À T I Ê U Đ I Ể M

VIÊT NAM: TPHCM

VIỆT NAM: HÀ NỘI

2023 TRIỂN VỌNG SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA THÁI LAN PHILIPPINES

VIỆT NAM: TPHCM

VIỆT NAM: HÀ NỘI

SINGAPORE

MALAYSIA

INDONESIA

THÁI LAN

PHILIPPINES

      

1

GIÁ THUÊ

VĂN PHÒNG HẠNG A KHU TRUNG TÂM

      

Công nghiệp

Công nghiệp

Residential: Landed Homes

Khách sạn

Công nghiệp

Văn phòng

Văn phòng

GIÁ TRỊ VỐN

      

2

GIÁ THUÊ

BÁN LẺ

Văn phòng

Văn phòng

Công nghiệp

Công nghiệp

Văn phòng

Công nghiệp: Nhà xưởng xây sẵn

Công nghiệp: Nhà kho xây sẵn

      

GIÁ TRỊ VỐN

3

      

GIÁ THUÊ

CÔNG NGHIỆP

Nhà ở: Căn hộ Cao cấp không liền thổ

Bán lẻ

Bán lẻ

Trung tâm Dữ liệu Nhà ở: Căn hộ Cao cấp không liền thổ

Nhà ở

Nhà ở

      

GIÁ TRỊ VỐN

NHÀ Ở (KHÔNG BAO GỒM ĐẤT NỀN)

       NHÀ LIỀN THỔ

GIÁ TRỊ VỐN

Ghi chú: các tài sản ở trên không được quy định theo thứ hạng

Ghi chú: Phương pháp thống kê sẽ có đôi chút khác biệt ở từng thị trường. Ví dụ, Thị trường Bán lẻ Singapore được thống kê trên con đường Orchard. Thông tin chi tiết hơn sẽ được diễn giải trong báo cáo về từng thị trường.

15

Southeast Asia Outlook 2023: Bouncing Back Stronger | 16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker