Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

VỀ PHÍA NHÀ PHÁT TRIỂN

• Các nhà phát triển có thể có cơ hội tận dụng mối quan hệ với khách hàng hiện tại để khám phá việc hợp tác cung cấp các cơ sở mới. Việc thiết lập các mối quan hệ hoạt động tốt với khách thuê có thể giúp hành trình tìm hiểu, giao dịch và cung cấp các cơ sở mới trở nên dễ dàng hơn cho cả hai bên khi làm việc cùng nhau.

• Các nhà phát triển cũng có cơ hội cung cấp cho khách thuê tiêu chuẩn mà họ đã quen nhận được từ các đối tác ở những thị trường đã phát triển. Khi khách thuê nắm được thông tin về mặt thiết kế và chất lượng công trình, có thể giúp loại bỏ một số vấn đề về ‘rủi ro chưa nhìn thấy được’ đối với những khách thuê đang xem xét các thị trường mới để dịch chuyển hoạt động sản xuất.

• Các nhà phát triển có thể tìm cách sở hữu sớm vị trí đất ở các khu vực địa lý quan trọng, đặc biệt là những nơi hiện có ít nhà phát triển quốc tế hiện diện, nhằm tận dụng cơ hội cung cấp không gian mới cho các cơ sở near-shor ing. Các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn.

• Khám phá xây dựng mối quan hệ với các nhà phát triển và nhà thầu địa phương để đảm bảo năng lực thực tế ở các khu vực địa lý mới. Kiểu hợp tác này cũng có thể mang lại trải ng hiệm và sự hiểu biết lớn hơn cho các nhà phát triển về các tiêu chuẩn xây dựng dự kiến ​d​ ành cho khách thuê đến các khu vực địa lý mới, điều này có thể mang lại sự chuyển đổi cho môi trường bất động sản ở các quốc gia này.

56

57

Exploring Opportunities for your Assets? Contact our Logistics Experts Now

STRATEGIES

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Made with FlippingBook flipbook maker