Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

ĐIỆN TỬ

Tự động hóa, trí tuệ nhân tạo

Tính ổn định của chuỗi cung ứng

DỆT MAY

Tính linh hoạt

Tính bền vững

Biên lợi nhuận giảm

Áp lực thời gian

Giảm thời gian vận chuyển

ĐỒ ĂN THỨC UỐNG

Tính linh hoạt

Tính bền vững

Áp lực giá

Theo mùa/ thời tiết

Tính ổn định của chuỗi cung ứng

An toàn vê sinh thực phẩm

Tính bền vững

Kho lạnh

36

37

SECTORAL TRANSFORMATION

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ STRENGTH ROUGH DIVERSIFICATION: OPPORTUNITIES ACROSS ASIA PACIFIC

Made with FlippingBook flipbook maker