Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 27

NGHIÊN CỨU VÀ XU HƯỚNG TOÀN CẦU 03

TRIỂN VỌNG KINH TẾ TOÀN CẦU

CPI (THAY ĐỔI THEO NĂM) 2023 2024 2025 4.2% 2.8% 2.2% 31.1% 25.8% 15.5% 5.5% 2.8% 2.1% 2.2% 2.1% 2.6% 6.5% 4.4% 3.2%

GDP (TRUNG BÌNH THỰC TẾ HÀNG NĂM) 2023 2024 2025 Bắc Mỹ 2.1% 1.3% 1.8% Nam Mỹ 1.6% 1.7% 3.0% Châu Âu 0.7% 1.0% 1.5% Châu Á TBD 4.1% 3.0% 4.0% Toàn cầu 2.5% 2.2% 2.8%

Dự báo GDP và CPI

Nguồn: Moody’s Analytics; Cushman & Wakefield

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online