TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Tải và đọc thêm các ấn phẩm báo cáo khác về trung tâm dữ liệu của Cushman & Wakefield Cập nhật Trung tâm Dữ liệu Châu Á Thái Bình Dương H1 2023 Bản báo cáo H1 2023 của chúng tôi cung cấp bản tóm tắt toàn diện về 12 thị trường đáng chú ý trong khu vực: Tokyo, Mumbai, Sydney, Singapore, Seoul, Johor, Jakarta, Hong Kong, Manila, Bangkok , Auckland và TP. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ Năng lực Châu Á Thái Bình Dương Tìm hiểu thêm về năng lực của đội ngũ trung tâm dữ liệu Cushman & Wakefield trên khắp Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm thông tin chi tiết về từng thị trường, dịch vụ, giao dịch điển hình và thông tin liên hệ.

So Sánh Thị Trường Trung Tâm Dữ Liệu Toàn Cầu Năm 2023 Báo cáo hàng năm của Cushman & Wakefield thống kê, đánh giá và chấm điểm 63 thị trường trung tâm dữ liệu chính và mới nổi trên toàn cầu, sử dụng 13 tiêu chí.

8

Cushman & Wakefield Cushman & Wakefi l

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker