TRUNG TÂM DỮ LIỆU

QUỸ ĐẤT VÀ CHI PHÍ ĐẤT Quỹ đất & quy hoạch xây dựng trong tương lai

Hoạt động tìm quỹ đất để xây dựng trung tâm dữ liệu vẫn tiếp tục ở cả thị trường mới nổi và trưởng thành trên khắp Châu Á Thá i B ình Dương. Ngày càng khó tìm được đất có quy hoạch và nguồn điện sẵn có, cũng như không có điều kiện hợp đồng ràng buộc, với mức giá khả thi về mặt thương mại. Hậu quả là đã có sự gia tăng hoạt động đầu cơ quỹ đất đối với các địa điểm chưa có nguồn điện hoặc phê duyệt quy hoạch, cũng như các địa điểm có đủ yếu tố để tái phát triển thành trung tâm dữ liệu. Bảng giá sau đây sẽ giúp nhà đầu tư ước tính chi phí giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây dựng và đảm bảo an ninh :

Giá thị trường tính bằng USD (Không bao gồm phí quản lý và thuế)

Phá dỡ, dọn dẹp bề mặt đất nâng cao

Trung Quốc Đại Lục

Úc

Hồng Kông

Đài Loan

Ấn Độ

Indonesia

Nhật Bản

Làm sạch thảm thực vật

$17.02 /m2

$3.48 /m2

$3.74 /m2

$3.31 /m2

$1.23 /m2

$2.84 /m2

$18.72 /m2

Phá dỡ – Cắt bê tông

$102.12 / giờ

$62.62 /giờ

$67.32 /giờ

$59.49 /giờ

$30.21 / giờ

$51.16 / giờ

$112.33 / giờ

Phá dỡ – Loại bỏ bê tông

$40.85 / giờ

$29.14 / giờ

$31.32 /giờ

$27.68 /giờ

$15.11 / giờ

$23.80 / giờ

$44.93 / giờ

Phá dỡ – Chất độc hại

$404.40 / giờ

$200.81 /giờ

$215.87 /giờ

$190.77 /giờ

$54.38 /giờ

$164.06 /giờ

$444.83 /giờ

Đào xới - sâu >2,00M

$28.59 /m2

$5.80 /m2

$36.85 /m2

$5.51 /m2

$15.37 /m2

$39.75 /m2

$31.45 /m2

Đào xới - sâu >1,50M

$26.89 /m2

$5.51 /m2

$33.64 /m2

$5.23 /m2

$9.43 /m2

$31.80 /m2

$29.58 /m2

Xử lý vật liệu tự nhiên được khai quật

$32.68 / tấn

$26.82 /tấn

$37.17 /tấn

$25.48 /tấn

$11.60 /tấn

$28.25 / tấn

$35.95 /tấn

Xử lý chất thải rắn chung

$159.99 /tấn

$40.59 /tấn

$43.63 /tấn

$38.56 /tấn

$13.92 /tấn

$33.16 /tấn

$175.99 /tấn

San lấp

$15.32 /m2

$6.81 /m2

$7.32 /m2

$6.47 /m2

$0.73 /m2

$5.57 /m2

$16.85 /m2

Trải vật liệu tiền thô cấp 1

$42.89 /m2

$33.34 /m2

$35.84 /m2

$31.67 /m2

$14.50 /m2

$27.24 /m2

$47.18 /m2

Thiết lập a n ninh t iêu chuẩn (Hàng rào an ninh, t hiết lập hệ thống camera, cổng ra vào)

$221.26 /mét dài

$202.94 /mét dài

$218.16 /mét dài

$192.79 /mét dài

$183.25 /mét dài

$165.80 /mét dài

$243.39 /mét dài

41

ASIA PACIFIC - DATA CENTRE CONSTRUCTION COST GUIDE 2023/24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker