TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Bảng chi phí xây dựng giả định

Phát triển một dự án thấp tầng (quy mô 20 mẫu (~8 hectares) + công suất 50MW) ( 2 /2)

Giá đất

Chi phí xây dựng

Thị trường

Thấp USD/m 2

Trung bình USD/m 2

Cao USD/m 2

Thấp USD/MW

Trung bình USD/MW

Cao USD/MW

Batam

$162

$195

$227

$6,178,846

$8,594,426

$11,010,006

Central Java

$108

$119

$130

$6,178,846

$8,594,426

$11,010,006

Indonesia

Great Jakarta

$146

$289

$433

$6,178,846

$8,594,426

$11,010,006

West Java

$135

$140

$144

$6,178,846

$8,594,426

$11,010,006

Osaka

$2,017

$3,025

$5,042

$10,047,115

$12,726,346

$15,405,577

Nhật Bản

Tokyo

$2,188

$3,615

$5,042

$10,047,115

$12,726,346

$15,405,577

Johor Bahru

$114

$624

$1,135

$6,733,125

$8,528,625

$10,324,125

Malaysia

Kuala Lumpur

$1,387

$1,955

$2,523

$6,733,125

$8,528,625

$10,324,125

Selangor

$226

$491

$756

$6,733,125

$8,528,625

$10,324,125

New Zealand

Auckland

$251

$463

$676

$7,097,564

$8,990,248

$10,882,932

Clark

$116

$136

$155

$3,622,500

$4,588,500

$5,554,500

Philippines

Metro Manila

$1,515

$3,588

$7,914

$3,622,500

$4,588,500

$5,554,500

Provincial

$379

$694

$1,010

$3,622,500

$4,588,500

$5,554,500

Singapore

Singapore

$2,747

$11,573

$20,398

$8,869,500

$11,234,700

$13,599,900

Busan

$4,032

$8,865

$13,697

$7,285,200

$9,227,920

$11,170,640

Hàn Quốc

$11,170,640

Seoul

$4,349

$10,525

$16,702

$7,285,200

$9,227,920

Thái Lan

Bangkok

$85

$987

$1,889

$5,878,125

$7,445,625

$9,013,125

Hà Nội

$108

$120

$132

$5,290,313

$6,701,063

$8,111,813

Việt Nam

TP Hồ Chí Minh

$108

$216

$324

$5,290,313

$6,701,063

$8,111,813

31

ASIA PACIFIC - DATA CENTRE CONSTRUCTION COST GUIDE 2023/24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker