Southeast Asia Outlook 2023 vn

KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ THEO LOẠI TÀI SẢN (KHÔNG BAO GỒM SINGAPORE)

ĐỘ SÂU THỊ TRƯỜNG (MARKET DEPTH)

Khối lượng Đầu tư Trung bình trong 10 năm

Singapore Trung bình 10 năm: 9.9 tỷ USD Năm 2022: 15.5 tỷ USD

TỶ USD

TỶ USD

Việt Nam

Thái Lan

Khách sạn Căn hộ

Kho tự quản

Văn phòng Công nghiệp

Bán lẻ

Nguồn: RCA, Cushman & Wakefield Research Ghi chú: Các giao dịch không bao gồm Khu đất phát triển

Nguồn: RCA, Cushman & Wakefield Research Ghi chú: Các giao dịch không bao gồm Khu đất phát triển

13

Southeast Asia Outlook 2023: Bouncing Back Stronger | 14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker