Southeast Asia Outlook 2023 vn

GIA TĂNG DÂN SỐ ĐÔ THỊ

GIA TĂNG THƯƠNG MẠI

Tổng Quy mô Dân số (Triệu người)

Tỷ lệ dân số đô thị so với tổng dân số %

Tổng Kim ngạch Xuất Nhập khẩu Hàng hóa (Triệu USD)

Việt Nam

Thái Lan

Việt Nam

Thái Lan

% Dân số Đô thị

Tổng Quy mô Dân số (Triệu người)

Nguồn: ASEAN Statistic Yearbook 2022, Cushman & Wakefield Research

Nguồn: ASEAN Statistic Yearbook 2022, Cushman & Wakefield Research

9

Southeast Asia Outlook 2023: Bouncing Back Stronger | 10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker