Self Storage Performance Quarterly Q3 2017

27BK7J?ED :L?IEHO

/;B< /JEH7=; ,;H

)56?1 &B.?A2?

)7?D /JH;;J /K?J;

%HL?D; 0;B "7N 9KI>C7DM7A;

+9JE8;H

;7H /K8I9H?8;H

.;DJ7B ?D9EC; 7D: 7IA?D= H;DJ7B H7J;I *7J?EDM?:; ?D9H;7I;: ,>OI?97B E99KF7D9O ?D9H;7I;: IB?=>JBO M>?9> ?I ;NF;9J;: ?D J>; J>?H: GK7HJ;H E< J>; O;7HBO 9O9B; *7J?EDM?:; 0>; ?D9H;7I; ?D H;DJ7B ?D9EC; ?I F7HJ?9KB7HBO ?CFEHJ7DJ 8;97KI; ?J :;CEDIJH7J;I J>7J H;L;DK; ;D>7D9;C;DJ CE:;BI 9EDJ?DK; JE H7?I; H;DJI ED ?D9EC; ?D FB79; *7J?EDM?:; 0>?I 97D ;H 8; :;CEDIJH7J;: ?D J>; W*7J?ED7BX =H7F> E< 79JK7B H;DJ M?J> IB?=>J ?D9H;7I; ?D J>?H: GK7HJ;H L7BK;I /KFFBO 7D: :;C7D: C;JH?9I 7FF;7H JE 8; CEL?D= EDIJHK9J?ED IJ7HJI ?D9H;7I;: ;H; >7L; 8;;D D;M IJ7HJI J>; B7IJ ?9> ?I 7D 7BB J?C; >?=>

*7J?ED7B 9JK7B .;DJ ,;H /-"0 N D7BOI?I

B?C7J; #HEKD:

B?C7J; 1FF;H (;L;B

*ED B?C7J; #HEKD:

*ED B?C7J; 1FF;H (;L;B

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

?

/;B< /JEH7=; ,;H

H: GK7HJ;H

0>; //,% /;B< /JEH7=; ,;H;

7D: ?I 7J

7 FEI?J?L;

D: GK7HJ;H

H: GK7HJ;H

9>7D=;

)EH;EL;H ?J ?D9H;7I;:

9ECF7H;: JE

"<;A59F *;6A *;J KD?J 78IEHFJ?ED CEL; ?DI B;II CEL; EKJI ?D:?97J;I 7 IB?=>J FEI?J?L; JH;D: "EH ;N7CFB; J>; JEJ7B H;DJ7B 79J?L?JO M7I :EMD ?D H: -K7HJ;H LI D: -K7HJ;H 7D: J>; CEDJ>BO KD?J 78IEHFJ?ED M7I IB?=>JBO FEI?J?L; 0>; =H7F> ?BBKIJH7J;I J>; 7L;H7=; D;J DKC8;H E< KD?JI H;DJ;: ;79> CEDJ> 7D: ?I 87I;: KFED 7 I7CFB; E< J>EKI7D: IJEH7=; KD?JI D7J?EDM?:; !2.16;4 ;160.AI JE 8; ; <79?B?J?;I F;H

*;J 1D?JI .;DJ;: ,;H "79?B?JO ,;H )EDJ> *7J?EDM?:; L;H7=;

*;J 1D?JI .;DJ;:

., /" ?I 9EDI?:;H;: JE 8; 7 B;7:?D= ?D:?97JEH 0E C;7IKH; J>; L7B?:?JO E< J>?I ?D:?97JEH // / JH79AI J>; 9EHH;B7J?ED 8;JM;;D ., /" 7D: J>; 7L;H7=; H;DJ7B ?D9EC; 7I H;FEHJ;: 8O J>; ;H; ?I 7 <7?HBO >?=> :;=H;; E< IJ7J?IJ?97B 9EHH;B7J?ED 8;JM;;D J>; JME 7I 97D 8; I;;D ?D J>; =H7F> 0>; :7J7 :;CEDIJH7J;I J>7J J>; F79; ?D H;DJ =HEMJ> M?BB IBEM 7 7D9;C;DJ CE:;BI 7BH;7:O I>EM?D= I?=D? J>; F7IJ J>H;; O;7HI .;DJ =HEMJ> ?D I;B< IJEH7=; M?BB 9EDJ?DK; JE ;N9;;: EJ>;H H;7B ;IJ7J; I;9JEHI

// / .;DJ F;H L7?B78B; /GK7H; "EEJ LI J>; L;H7=; "EKH .!%0I .;DJ7B %D9EC; ,;H9;DJ7=; >7D=; 5H )EL?D= L;H7=;

.!%0I

// / ., /"

/KCC7HO E< "?D:?D=I

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

??

/;B< /JEH7=; ,;H

D: GK7HJ;H

(293 (A; //,% ?D9H;7I;:

JE

9ECF7H;: JE

H: GK7HJ;H

D:

@86;4 '2;A.9 '.A2@ U IA?D= H;DJI ?D9H;7I;:

9ECF7H;: JE

7D:

9ECF7H;: JE

GK7HJ;H

M?J> J>; .!%0/ :;9H;7I;:

9ECF7H;: JE B7IJ O;7H

D: GK7HJ;H

%5F@60.9 $00B=.;0F U );:?7D F>OI?97B E99KF7D9O ?D9H;7I;:

9ECF7H;: JE

7D:

H: GK7HJ;H

?D9H;7I;:

9ECF7H;: JE

7D: .!%0/ :;9H;7I;:

9ECF7H;: JE B7IJ O;7H

<;02@@6<;@ U 0>; KI; 7D: 9EIJ E< 9ED9;II?EDI IE?I GK7HJ;H "EH ;N7CFB; <79?B?J?;I E<<;H?D= 9ED9;II?EDI ?I :EMD EK=> J>; ED9;II?ED EIJ %D:;N ?I 7J ?D H: GK7HJ;H 9ECF7H;: JE J>; ?D D: GK7HJ;H 7D: ?I :EMD B.?2 <; 8;D9>C7HA IGK7H; ; .!%0/ :;9H;7I;: 9ECF7H;: JE B7IJ O;7H (.:=96;4 (A.A6@A60@ U // /V I7CFB?D= J;9>D?GK; 7IIKH;I J>7J J>; DKC8;H E< .!%0 <79?B?J?;I ?D ;79> C7HA;JVI I7CFB; H;FH;I;DJI J>; 7FFHEN?C7J; F;H9;DJ7=; E< 79JK7B .!%0 <79?B?J?;I ?D J>7J =?L;D C7HA;J %D J>?I GK7HJ;H H;FEHJ :7J7 M7I E8J7?D;: ; KI J>; F;H9;DJ7=; E< .!%0 <79?B?J?;I ?D9BK:;: ?D J>?I GK7HJ;HVI I7CFB; ?I 7 H;7IED78B; FHEFEHJ?ED JE J>;?H C7HA;J I>7H; ?D J>;I; JEF C7HA;JI

/?D9;H;BO

KI>C7D 37A;

/EKH9; KI>C7D 37A;; %*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

???

/;B< /JEH7=; ,;H

078B; E< EDJ;DJI

,H;<79; /;9J?ED % U !N;9KJ?L; /KCC7HO ,;H

/KFFBO

EDIJHK9J?ED ,?F;B?D;

*;M EDIJHK9J?ED /J7HJI

(E97J?ED E< *;M EDIJHK9J?ED

;C7D: /;9J?ED %%% U )7HA;J ,;H

H: -K7HJ;H

/;B< /JEH7=; ,;H

/;B< /JEH7=; ,;HC7HAI

ED9;II?ED 0H;D:I

0H;D:I ?D 0;D )EIJ ,EFKB7H ED9;II?EDI

!B7IJ?9?JO ?D ;C7D:

+F;H7J?D= ,;H

+F;H7J?D= ,;H

);:?7D IA?D= .;DJ7B .7J;I F;H /GK7H; "EEJ

);:?7D ,>OI?97B +99KF7D9O

);:?7D .;DJ F;H L7?B78B; /GK7H; "EEJ

%CFB?;: !9EDEC?9 +99KF7D9O 8O );JHEFEB?J7D H;7 /;9J?ED %2 U .;7B !IJ7J; %DL;IJC;DJ 0HKIJI .!%0I ,;H

D: -K7HJ;H

H: -K7HJ;H

/;9J?ED 2 U 0H7DI79J?ED7B 7J787I;

);J>E:EBE=O #BEII7HO E< 0;HCI

/;B< /JEH7=; >7HJ E< 99EKDJI

ECF7DO ,HE

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

,H;<79;

0>; (293 (A;DI?L; EL;HL?;M E< J>; 9KHH;DJ IJ7JKI E< J>; :EC;IJ?9 I;B< IJEH7=; ?D:KIJHO %J ?I FK8B?I>;: M?J>?D :7OI ; ;D: E< ;79> 97B;D:7H GK7HJ;H J>KI 7BBEM?D= IK8I9H?8;HI JE CED?JEH J>; >;7BJ> E< J>; ?D:KIJHO 7J J>; EF;H7J?EDI B;L;B ?D 7 J?C;BO C7DD;H %J 9EDJ7?DI J>; /;B; C7HA;JI ?BBKIJH7J;: M?J> :;J7?B;: 9>7HJI 7D: J78B;I //,- /7CFB; /?P; 0>; :7J7 7D: ?I H;FEHJ 7H; J>; H;IKBJ E< EF;H7J?D= :7J7 9EBB;9J;: ;79> GK7HJ;H ; FEFKB7J?ED E< CEH; J>7D I;B< IJEH7=; <79?B?J?;I BE97J;: ?D J>; B7H=;IJ C;JHEFEB?J7D 7H;7I )/ I ?D J>; 1D?J;: /J7J;I

H: -K7HJ;H

/7CFB; /J7J?IJ?9I

#;E=H7F>?9 .;=?EDI ?L?I?EDI /;; ,7=;

/7CFB; /?P;

E< )7HA;J

)?:;7IJ *EHJ>;7IJ

.@A '246<; !7IJ *EHJ> ;DJH7B 3;IJ *EHJ> ;DJH7B "61D2@A '246<; /EKJ>;7IJ /EKJ>M;IJ (

1F

1F

1F

;;B.9 KHH;DJ "EKH -K7HJ;HI LI ,H;9;:?D= "EKH -K7HJ;HI

&B.?A2?9F - LI -

(2.@<;.9 - LI -

' )@

EMD

EMD

EMD

IA?D= .;DJ7B .7J;

1F

EMD

EMD

,>OI?97B +99KF7D9O .7J;

.;DJ ,;H L7?B78B; /G "J .;DJ7B %D9EC;

EMD

EMD

EMD

*EJ; 0>; DDK7B 9>7D=;I H;; F;H9;DJ 9>7D=; ?D J>; CEL?D= 7L;H7=; ; ; 9KHH;DJ GK7HJ;H H;B7J?L; JE J>; ; FH;L?EKI GK7HJ;H

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

/;9J?ED %% U /KFFBO 7D: ;C7D:

/KFFBO (B==9F .A. (C7HA J>; JH;D: ?D D;M IKFFBO H;9E=D?P?D= J>7J J>?I :7J7 IEKH9; :E;I DEJ H;FEHJ ;L;HOJ>?D= J>7J ?I 8;?D= 8K?BJ 7J7 ;: CEDJ>BO ?D 7HH;7HI I 7 H;IKBJ GK7HJ;H ;D: :7J7 7HH?L;I 7; I9>;:KB;: FK8B?I>?D= E< J>; //,- H;FEHJ J>KI J>; IKFFBO :7J7 H;; B7IJ CEDJ> IJ7J?IJ?9I E< J>; FH;L?EKI GK7HJ;H 7D: J>; IJ7J?IJ?9I E< J>; 9KHH;DJ GK7HJ;H EDIJHK9J?ED ,?F;B?D; 0>; J78B; 8;BEM ?BBKIJH7J;I I;B< IJEH7=; FHE@;9JI ?D J>; L7H?EKI F>7I;I E< J>; 9EDIJHK9J?ED F?F;B?D; 8O H;=?ED E< J>; 9EKDJHO 0>; B?D; ?J;C ?D J>; J78B; 8;BEM

%?<720A %6=296;2 F '246<;

0EJ7BI -

- LI -

- LI -

;I9H?FJ?ED

!7IJ

)?:M;IJ

/EKJ> 3;IJ

?::?D= BB /J7=;I EDIJHK9J?ED %D ,HE9;II ,HE@;9JI ;<;HH;: ,H; ,B7DD?D= ,B7DD?D= "?D7B ,B7DD?D= ;HJ?;H )

*EJ; *;M 9EDIJHK9J?ED IJ7HJI B?IJ;: >;H; ?D9BK:;: 7BJ;H7J?EDI 7::?J?EDI 7D: H;DEL7J?EDI

,.+&! 0 ,$ /! !"%*%0%+*/ 6116;4 U ,B7DI 7D: IF;9?; EMD;H ?I J7A?D= 8?:I ED J>; FH?C; =;D;H7B 9EDJH79J <;@A?B0A6<; U 0>?I ?I 7D KF:7J; JE 7 /J7HJ H;FEHJ 0>;H; 97D EDBO 8; ED; /J7HJ H;FEHJ ?IIK;: 3EHA ?I KD:;HM7O

232??21 U ,HE@;9J ?I ED >EB: 7D: C7O FHE9;;: 7J 7 B7J;H J?C;

%?2 %9.;;6;4 U *E FH?C7HO :;I?=D <79JEH ? ; 7H9>?J;9J EH :;I?=D ;D=?D;;H

%9.;;6;4 U D 7H9>?J;9J EH ;D=?D;;H >7I 8;;D I;B;9J;: ; FHE@;9J 7D: FB7DI 7H; KD:;HM7O %D?J?7B 7FFHEL7BI >7L; KIK7BBO 8;;D =H7DJ;: 7D: 7 =;D;H7B :;I9H?FJ?ED E< J>; FHE@;9J C7O 7FF;7H ED J>; H;FEHJ

6;.9 %9.;;6;4 U 0>; FHE@;9J M?BB =E EKJ ?D I

%2?:6A@ U ,;HC?J ?D

(A.?A U D;M IJ7HJ C;7DI J>7J J>; =;D;H7B 9EDJH79J >7I 8;;D 7M7H:;: 7D: MEHA M?BB 8;=?D IEED *EJ; J>?I ?D9BK:;I D;M FHE@;9JI 7I M;BB 7I 7BJ;H7J?EDI H;DEL7J?EDI ?DJ;H?EH 9ECFB;J?EDI 7D: 7::?J?EDI

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

) .'!0/ 3%0$ ( .#!/0 *1) !. +" ,.+&! 0/ %* 0$! ,%,!(%*! 0>;H; M7I 7 ?D9H;7I; ?D J>; DKC8;H E< FHE@;9JI

FB79;: ED >EB: J>?I GK7HJ;H M>?9> H;FH;I;DJI 0>; C;JHEFEB?J7D 7H;7I M?J> J>; B7H=;IJ DKC8;H E<

H: GK7HJ;H

FEI?J?L; 9>7D=;

EL;H J>;

FHE@;9JI ?D 7BB J>; L7H?EKI F>7I;I E< J>; F?F;B?D; 7H;

)7HA;J

*E E< ,HE@;9JI

*;M 5EHA *;M7HA !:?IED

7BB7I "EHJ 3EHJ> HB?D=JED

;DL;H KHEH7

$EKIJED 7OJEMD /K=7H (7D:

EIJED 7C8H?:=; -K?D9O

)?7C? "EHJ (7K:;H:7B; )?7C? ;79>

)?DD;7FEB?I /J ,7KB BEEC?D=JED

>7HBEJJ; #7IJED?7 ED9EH:

/;7JJB; 079EC7 ;BB;LK;

+HB7D:E

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

%6=296;2 <3 ?1

&B.?A2?

;HJ?

*;M EDIJHK9J?ED /J7HJI

?::?D= BB /J7=;I

EDIJHK9J?ED %D ,HE9;II

,HE@;9JI ;<;HH;:

"?D7B ,B7DD?D=

,;HC?J %IIK;:

0EF )/ I

,H; ,B7DD?D= ,B7DD?D=

+J>;H

0EJ7B

JB7DJ7 /7D:O /FH?D=I )7H?;JJ7 # )/ KIJ?D .EKD: .E9A 04)/ 7BJ?CEH; 0EMIED ) )/ ?HC?D=>7C $EEL;H ( )/ EIJED 7C8H?:=; -K?D9O ) *$ )/ K<<7BE >;;AJEM7=7 0ED7M7D:7 *5 )/ >7HBEJJ; #7IJED?7 ED9EH: * / )/ >?97=E *7F;HL?BB; &EB?;J %( %* 3% )/ ?D9?DD7J? )?::B;JEMD +$ '5 %* )/ B;L;B7D: !BOH?7 );DJEH +$ )/ EBKC8KI +$ )/ 7BB7I "EHJ 3EHJ> HB?D=JED 04)/ ;DL;H KHEH7 + )/ ;JHE?J 37HH;D (?LED?7 )% )/ $7HJ /7DJ7 D7 )/ (EK?IL?BB; '5 %* )/ );CF>?I 0* )/ . )/ )?7C? "EHJ (7K:;H:7B; )?7C? ;79> "( )/ )?BM7KA;; 37KA;I>7 3;IJ BB?I 3% )/ )?DD;7FEB?I /J ,7KB BEEC?D=JED )* 3% )/ *7I>L?BB; 7L?:IED )KHEC7 ?JO +' )/ +HB7D:E "( )/ ,>?B7:;BF>?7 7C:;D 3?BC?D=JED , *& ! ) )/ ,>E;D?N );I7 /9EJJI:7B; 6 )/ ,?JJI8KH=> , )/ ,EHJB7D: 27D9EKL;H ;7L;HJED +. 3 )/ ,HEL?:;D9; *;M ;:CED: 2 )/ .?L;HI?:; /7D ;HD7H:?DE +DJ7H?E )/ .E9>;IJ;H *5 )/ /79H7C;DJE H:;D H97:; .EI;L?BB; )/ /7BJ (7A; ?JO 10 )/ /7D DJED?E 04)/ /7D ?;=E 7HBI87: /7D )7H9EI )/ /7D "H7D9?I9E +7AB7D: "H;CEDJ )/ /7D &EI; /KDDOL7B; /7DJ7 B7H7 )/ /;7JJB; 079EC7 ;BB;LK; 3 )/ /J (EK?I )+ %( )/ 07CF7 /J ,;J;HI8KH= B;7HM7J;H "( )/ 2?H=?D?7 ;79> *EH?D=JED HB?D=JED B;N7D:H?7 2 ) 32 )/

0EF )/ I 0EJ7B +J>;H )/ I 0EJ7B *ED )/ I 0EJ7B

)

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

*;M EDIJHK9J?ED /J7HJI 0>; =H7F> 8;BEM ?BBKIJH7J;I J>; >?IJEH?97B JH;D: ?D J>; JEJ7B DKC8;H E< D;M 9EDIJHK9J?ED IJ7HJI ?D9BK:?D= 7BJ;H7J?EDI H;DEL7J?EDI 7D: ?DJ;H?EH 9EDIJHK9J?ED 8EJ> M?J>?D 7D: EKJI?:; C7@EH C;JHEFEB?J7D 7H;7I

0EJ7B *;M EDIJHK9J?ED *7J?EDM?:;

*KC8;H E< /J7HJI

/GK7H; "EEJ7=;

- - - - - - - - - - - - -

/J7HJI *;M

BJ;H7J?EDI ::?J?EDI EH .;DEL7J?EDI

0EJ7B /GK7H; ";;J

)

/;9ED:7HO )7HA;JI

0EJ7B *7J?EDM?:; EC8?D;:

0EF )/ I

*;M EDIJHK9J?ED BJ;H7J?EDI .;DEL7J?EDI %DJ;H?EH ECFB;J?EDI 0EJ7B *KC8;H E< /J7HJI K#2DL <;@A?B0A6<; (A.?A@ 5.?.0A2?6@A60@

"79?B?JO /?P; 7L;H7=; =HEII IG

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

+*/0.1 0%+* /0 .0/ 5 )!0.+,+(%0 * .!

#B:/2? <3 #2D (A.?A@

0EF )/ I

-

-

-

-

-

JB7DJ7 /7D:O /FH?D=I )7H?;JJ7 # )/ KIJ?D .EKD: .E9A 04)/ 7BJ?CEH; 0EMIED ) )/ ?HC?D=>7C $EEL;H ( )/ EIJED 7C8H?:=; -K?D9O ) *$ )/ K<<7BE >;;AJEM7=7 0ED7M7D:7 *5 )/ >7HBEJJ; #7IJED?7 ED9EH: * / )/ >?97=E *7F;HL?BB; &EB?;J %( %* 3% )/ ?D9?DD7J? )?::B;JEMD +$ '5 %* )/ B;L;B7D: !BOH?7 );DJEH +$ )/ EBKC8KI +$ )/ 7BB7I "EHJ 3EHJ> HB?D=JED 04)/ ;DL;H KHEH7 + )/ ;JHE?J 37HH;D (?LED?7 )% )/ $7HJ /7DJ7 D7 )/ (EK?IL?BB; '5 %* )/ );CF>?I 0* )/ . )/ )?7C? "EHJ (7K:;H:7B; )?7C? ;79> "( )/ )?BM7KA;; 37KA;I>7 3;IJ BB?I 3% )/ )?DD;7FEB?I /J ,7KB BEEC?D=JED )* 3% )/ *7I>L?BB; 7L?:IED )KHEC7 ?JO +' )/ +HB7D:E "( )/ ,>?B7:;BF>?7 7C:;D 3?BC?D=JED , *& ! ) )/ ,>E;D?N );I7 /9EJJI:7B; 6 )/ ,?JJI8KH=> , )/ ,EHJB7D: 27D9EKL;H ;7L;HJED +. 3 )/ ,HEL?:;D9; *;M ;:CED: 2 )/ .?L;HI?:; /7D ;HD7H:?DE +DJ7H?E )/ .E9>;IJ;H *5 )/ /79H7C;DJE H:;D H97:; .EI;L?BB; )/ /7BJ (7A; ?JO 10 )/ /7D DJED?E 04)/ /7D ?;=E 7HBI87: /7D )7H9EI )/ /7D "H7D9?I9E +7AB7D: "H;CEDJ )/ /7D &EI; /KDDOL7B; /7DJ7 B7H7 )/ /;7JJB; 079EC7 ;BB;LK; 3 )/ /J (EK?I )+ %( )/ 07CF7 /J ,;J;HI8KH= B;7HM7J;H "( )/ 2?H=?D?7 ;79> *EH?D=JED HB?D=JED B;N7D:H?7 2 ) 32 )/

0EF )/ I 0EJ7B +J>;H )/ I 0EJ7B *ED )/ I 0EJ7B

)

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

(E97J?ED E< *;M EDIJHK9J?ED

/0 .0/

(0!. 0%+*/

,( **!

+))!*0/ +* /1,,(5

-,1203#2)-, 12!021 ),#0%!1%$ &0-+ *!12 /3!02%0 !,$ 5!1 3. !1 -& ##-0$),' 2- -$'% 2(%0% (!4% "%%, ,%5 12!021 2(% *!12 &-30 /3!02%01 ,%5 12!021 ),#*3$%1 ,%5 #-,1203#2)-, !,$ !*2%0!2)-,1 !$$)2)-,1 -0 0%,-4!2)-,1 5()#( )1 !, !** 2)+% ()'(

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

;C7D: "2A5<1<9<4F U // / JH79AI J>; H;DJ7B 79J?L?JO E< T I;B< IJEH7=; KD?JI ; 9>7D=;I ?D :;C7D: // / JH79AI I;L;H7B ?D:?97JEHI ?D9BK:?D= J>; .7J?E E< )EL; %DI JE )EL; +KJI J>; *;J 8IEHFJ?ED E< 1D?JI 7D: J>; 9>7D=;I ?D JEJ7B <79?B?JOVI ,EJ;DJ?7B #HEII %D9EC; +KH BO JE IK8I9H?8;HI 7D: 7H; IKCC7H?P;: ?D J>; I '.A6< <3 "; H;: B?D; ?D J>; =H7F> 8;BEM ?BBKIJH7J;I J>; JH;D: ?D J>; H7J?E E< J;D7DJI CEL?D= ?DJE IJEH7=; 7I EFFEI;: JE J>EI; CEL?D= EKJ E< IJEH7=; J J>; F;7A E< J>; I;7IED JOF?97BBO ?D )7O 7D: &KD; J>; F;H9;DJ7=; E< J;D7DJI CEL?D= ?DJE IJEH7=; 7FFHE79>;I E< J>; JEJ7B H;DJ7B 79J?L?JO

;C7D: 0H;D: .7J?E E< )EL; %DI )EL; +KJI

/7C; /JEH; /7CFB;

"79?B?J?;I *7J?EDM?:;

)EL; +KJI

)EL; %DI

#2A /@;H C;7IKH; E< :;C7D: ?I JE C;7IKH; J>; D;J :?<<;H;D9; ?D J>; H7J?EI E< CEL; ?DI JE CEL; EKJI M>?9> ?I 97B9KB7J;: 7I

)EL; ?DI

)EL; EKJI

*;J 8IEHFJ?ED .7J?E

0EJ7B .;DJ7B 9J?L?JO

0EJ7B .;DJ7B 9J?L?JO

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

0EJ7B .;DJ7B 9J?L?JO ?I J>; IKC E< CEL; ?DI 7D: CEL; EKJI ?D 7 =?L;D J?C; F;H?E: 3>;D J>; H7J?E ?I FEI?J?L; ?J ?I ?D:?97J?L; E< FEI?J?L; D;J 78IEHFJ?ED 0>; I?P; E< J>; *;J 8IEHFJ?ED .7J?E H;; =7F EH :?<<;H;DJ?7B 8;JM;;D CEL; ?DI 7D: CEL; EKJI 0>; JH;D: B?D; IK==;IJI J>7J J>; H7J?E E< CEL; ?DI ?I H;JKHD?D= JE F7H?JO M?J> CEL; EKJI %D B7OC7DVI J;HCI M>;D J>; JH;D: B?D; ?I IBEF?D= KFM7H: :;C7D: ?I ?D9H;7I?D= 7D: 9EDL;HI;BO 7 :EMDM7H: IBEF?D= B?D; MEKB: ?D:?97J; M;7A;D?D= :;C7D: 0>; =H7F> 8;BEM H;; D;J :?<<;H;D9; ?D J>; H7J?E I?D9; K=KIJ

.7J?E E< )EL; %DI JE )EL; +KJI *;J ?<<;H;D9; ?D .7J?E

5;7H )EL?D= L;H7=;

(A; ; JH;D:I ?D :;C7D: 87I;: KFED

T I;B<

IJEH7=; KD?JI

(A

- LI -

K=KIJ LI &KBO

K=KIJ LI K=KIJ

0EJ7B .;DJ7B 9J?L?JO

)EL; %DI

)EL; +KJI

/EKH9; KI>C7D 37A;

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

(A

LI &KD; &KBO K=KIJ

/7C; /JEH; /7CFB;

!7IJ

)?:M;IJ

/EKJ>

3;IJ

0EJ7B .;DJ7B 9J?L?JO )EL; %DI )EL; +KJI

/EKH9; KI>C7D 37A;

%5F@60.9 $00B=.;0F /F '246<; K=KIJ LI K=KIJ

/7C; /JEH; /7CFB;

*7J?EDM?:;

!7IJ

)?:M;IJ

/EKJ>

3;IJ

8IEBKJ; >7D=;

/EKH9; KI>C7D 37A;

2:.;1 .@ "2.@B?21 /F 5.;42@ 6; %

*7J?EDM?:; !7IJ

)?:M;IJ

/EKJ>

3;IJ

,EJ;DJ?7B #HEII %D9EC;

/EKH9; KI>C7D 37A;

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

H: -K7HJ;H

/;9J?ED %%% U )7HA;J ,;H

/;B< /JEH7=; ,;H

0>; //,% C;7IKH;I J>; 9>7D=;I ?D D;J EF;H7J?D= ?D9EC; J7A?D= ?DJE 9EDI?:;H7J?ED 9>7D=;I ?D 7IA?D= H;DJI F>OI?97B E99KF7D9O 7D: 9ED9;II?EDI 7I M;BB 7I EF;H7J?D= ;NF;DI;I %J ?I J>;H;; 9>7D=;I ?D I;B< IJEH7=;VI EF;H7J?D= F;H GK7HJ;H J>; %D:;N ?I H;I;J JE H;; B7J;IJ 9>7D=;I ?D ;NF;DI;I ; FH?EH GK7HJ;H

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% ,$%6 8

0$ /3!02%0

(%

),#0%!1%$ ), 2(%

#-+.!0%$ 2- *!12 0$ /3!02%0 %,$),'

/3!02%0 !,$ 3.

&0-+ *!12 7%!0 !,$ )1 !2 )21 !** 2)+% ()'( (%

&-0 2(%

%.2%+"%0

,-5 12!,$1 !2

3. &0-+ 2(% .0)-0 /3!02%091 ),$%6 !,$ 3.

&0-+

0$ /3!02%0

2(%

/;B< /JEH=; ,;H

%D:;N

7I; J> -K7HJ;H

D: GK7HJ;H

*EJ; 0>; //,% L7BK; ; H;9;?FJ E< 79JK7B ;NF;D:?JKH;I ;

M7I FHE@;9J;: JE 8;

87I;: ED FHE@;9J;: EF;H7J?D= ;NF;DI;I 7D: F;D:?D=

D: GK7HJ;H

0>;

?I KI;: ?D J>; J78B;I 7D: =H7F>I 9EDJ7?D;:

>;H;?D

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

/;B< /JEH7=; ,;HC7HAI

5.;42

#.A6<;.9 2;05:.?8@

&

&

&

&

& &B.?A2?9F (2.@<;.9

;;B.9

);:?7D .;DJ7B .7J;I /G "J

*ED B?C7J; EDJHEBB;: 1D?JI

#HEKD: (;L;B

1FF;H (;L;B

B?C7J; EDJHEBB;: 1D?JI

#HEKD: (;L;B

1FF;H (;L;B

);:?7D +99KF7D9O

.;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

0>; :?<<;H;DJ?7B 8;JM;;D =HEKD: 7D: KFF;H B;L;B H;DJ7B H7J;I ?I IA;M;: 8O J>; :?IFHEFEHJ?ED7J; DKC8;H E< I?D=B; B;L;B <79?B?J?;I ?D J>; FEFKB7J?ED 7D: I7CFB; E< I;B< IJEH7=; <79?B?J?;I "79?B?J?;I M?J> KFF;H B;L;B KD?JI J;D: JE 8; ?D >?=>;H :;DI?JO

0>; 7==H;=7J;: C;:?7D F>OI?97B E99KF7D9O IJ7J?IJ?9 ?I DEJ C;7D?D=; :;J7?B;: E99KF7D9O IJ7J?IJ?9I 8O IK8C7HA;J

ED9;II?ED 0H;D:I 0>; JH;D:I ?D J>; JOF;I E< 9ED9;II?EDI 8;?D= E<<;H;: FHEL?:; 7D ?D:?97J?ED E< J>; :?H;9J?ED J>; C7HA;JI 7H; >;7:;: // / JH79AI 9ED9;II?EDI ?D :?<<;H;DJ 97J;=EH?;I #?L;D J>; H;B7J?L; IJH;D=J> EH M;7AD;II E< 7DO =?L;D C7HA;J J>; JOF; 7D: DKC8;H E< <79?B?J?;I E<<;H?D= 9ED9;II?EDI M?BB L7HO 0>; 9ECF7H7J?L; 9EIJ E< 7BJ;HD7J?L; 9ED9;II?ED FHE=H7CI 97D 8; I?=D?; 9EIJ E< 7 ED; CEDJ> ; :KH7J?ED E< 7 J;D7DJVI E99KF7D9O 7D: ED M>;D ?D J>; 9EKHI; E< J>; J;D7D9O J>; W ?I 9H;:?J;: IIKC?D= 7 J;D7DJVI E99KF7D9O :KH7J?ED E< I?N CEDJ>I 7 ED; CEDJ> 9ED9;II?ED ?I 7 :?I9EKDJ E< J> E< J>; 7IA?D= H;DJ7B H7J; I J>; E99KF7D9O :KH7J?ED I>EHJ;DI J>; ;<<;9J?L; 9EIJ E< J>; :?I9EKDJ ?D9H;7I;I 3320A6C2 <@A U // / 97B9KB7J;I J>; ;<<;9J?L; 9EIJ E< 9ED9;II?EDI 8O 97J;=EHO 7D: M;?=>JI J>;C 8O FH;L7B;D9; 0>; H;IKBJ ?I 7D ;<<;9J?L; 8;D9>C7HA 9EIJ E< 9ED9;II?EDI 8O C7HA;J 7D: ?D J>; 7==H;=7J; 7D: I>EKB: DEJ 8; 9ED J>; 79JK7B 9EIJ E< 9ED9;II?EDI ?D 7DO =?L;D C7HA;J FB79;

/@<9BA2 5.;42

&

&

&

&

& &B.?A2?9F (2.@<;.9

;;B.9

"79?B?J?;I +<<;H?D= ED9;II?EDI

ED9;II?ED EIJ %D:;N

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

// / +* !//%+* %* !4

/;B< /JEH=; ED9;II?ED %D:;N

%D:;N

7I; J> -K7HJ;H

0H;D:I ?D 0;D )EIJ ,EFKB7H ED9;II?EDI

,!. !*0 +" " %(%0%!/ +""!.%*# ! $ 05,!

/@<9BA2 5.;42

)F=2 <3 '2;A <;02@@6<;

&

&

&

&

&

&B.?A2?9F (2.@<;.9

;;B.9

27H?EKI /F;9?7BI +<< IJ )EDJ> )EL; %D )EDJ> "H;; M +D; M7O IJ )EDJ> "H;; )EDJ> "H;; )EDJ> "H;; ?I9EKDJ D: )EDJ> "H;; +<< IJ )EDJ>I +J>;H ED9;II?EDI *ED; )

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

ED9;II?EDI ECFEI?J?ED

IJ )EDJ> "H;;

)EDJ> "H;; M

+D; M7O

)EL; %D

+<< IJ )EDJ>

27H?EKI /F;9?7BI

-

-

-

-

-

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

!B7IJ?9?JO ?D ;C7D: K; JE J>; I7CFB?D= J;9>D?GK;I J>; C;:?7D ?I J>; 8;IJ C;7IKH; E< EL;H7BB F;H; ;NJH;C;I $EM;L;H J>; ;B7IJ?9?JO ?D I;B< IJEH7=; :;C7D: ?I 8;IJ :;CEDIJH7J;: 8O BEEA?D= 7J J>; 7L;H7=; H7J>;H J>7D J>; C;:?7D H;DJ7B H7J; 7D: F>OI?97B E99KF7D9O :7J7

/'%*# .!*0 ( . 0! *

,$5/%

( + 1, * 5

.!*0 ( . 0! "+. /- "0 #.+1* (!2!( *+* (%) 0! +*0.+((! 1*%0

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

.;DJ F;H L7?B78B; /GK7H; "EEJ *7J?EDM?:;

/;7IED7BBO

)EDJ> )EL?D= L;H7=; /;7IED7B >7D=;

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

+F;H7J?D= ,;H;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% "7 %-'0!.()# %')-,1 !,$ )4)1)-,1 I;9J?ED 9EDJ7?DI J78B;I 7D: =H7F>I ?BBKIJH7J?D= J>; F;H E< J>; ; 9EKDJHO ; F;H?D J>; ;?=>J :?L?I?EDI /K8 H;=?ED7B :7J7 7==H;=7J;I 7H; DEJ 7::?J?L; JE H;=?ED7B :7J7 7==H;=7J;I 7I J>; FEFKB7J?EDI 7D: I7CFB; I?P;I 7H; :?<<;H;DJ ?D ;79> H;=?ED 7D: IK8 H;=?ED

*+0! // / H;FEHJI J>; EF;H7J?D= F;H; C;:?7D ?9> 8;IJ C;7IKH; J>; 9;DJH7B J;D:;D9O E< J>; :7J7 7I 7 M>EB; 7D: 7H; DEJ 7<<;9J;: 8O :7J7 ;NJH;C;I

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

.@A '246<;J@ 6C6@6<;.9 %2?3

)?:;7IJ LI *7J?EDM?:;

*EHJ>;7IJ LI *7J?EDM?:;

)?:;7IJ ?L?I?ED

*EHJ>;7IJ ?L?I?ED

*7J?EDM?:;

IA?D= .;DJ7B .7J;I

,>OI?97B +99KF7D9O

.;DJ F;H L7?B78B; /"

,;H9;DJ E< "79?B?J?;I +<<;H?D= ED9;II?EDI !<<;9J?L; EIJ E< ED9;II?EDI "79JEH

/EKH9; KI>C7D 37A;

"61D2@A '246<;J@ 6C6@6<;.9 %2?3

!7IJ *EHJ> ;DJH7B LI *7J?EDM?:;

3;IJ *EHJ> ;DJH7B LI *7J?EDM?:;

3;IJ *EHJ> ;DJH7B ?L?I?ED

!7IJ *EHJ> ;DJH7B ?L?I?ED

*7J?EDM?:;

IA?D= .;DJ7B .7J;I

,>OI?97B +99KF7D9O

.;DJ F;H L7?B78B; /"

,;H9;DJ E< "79?B?J?;I +<<;H?D= ED9;II?EDI !<<;9J?L; EIJ E< ED9;II?EDI "79JEH

/EKH9; KI>C7D 37A;

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

(

/EKJ>;7IJ LI *7J?EDM?:;

/EKJ>M;IJ LI *7J?EDM?:;

/EKJ>;7IJ ?L?I?ED

/EKJ>M;IJ ?L?I?ED

*7J?EDM?:;

IA?D= .;DJ7B .7J;I

,>OI?97B +99KF7D9O

.;DJ F;H L7?B78B; /"

,;H9;DJ E< "79?B?J?;I +<<;H?D= ED9;II?EDI !<<;9J?L; EIJ E< ED9;II?EDI "79JEH

/EKH9; KI>C7D 37A;

,2@A '246<;J@ 6C6@6<;.9 %2?3

,79?

)EKDJ7?D LI *7J?EDM?:;

)EKDJ7?D ?L?I?ED

,79?

*7J?EDM?:;

IA?D= .;DJ7B .7J;I

,>OI?97B +99KF7D9O

.;DJ F;H L7?B78B; /"

,;H9;DJ E< "79?B?J?;I +<<;H?D= ED9;II?EDI !<<;9J?L; EIJ E< ED9;II?EDI "79JEH

/EKH9; KI>C7D 37A;

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

,!."+.) * ! 5 .!#%+* - 2/ -

IA?D= .;DJ7B .7J;I

>7D=;

!7IJ

)?:3;IJ

/EKJ>

3;IJ

);:?7D

L;H7=;

,>OI?97B +99KF7D9O

>7D=;

!7IJ

)?:3;IJ

/EKJ>

3;IJ

);:?7D

L;H7=;

.;DJ F;H L7?B78B; /GK7H; "EEJ

>7D=;

!7IJ

)?:3;IJ

/EKJ>

3;IJ

);:?7D

L;H7=;

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

)7HA;J ED:?J?EDI

!7IJ .;=?ED

(.:=92 (6G2

0EJ7B "79?B?J?;I

/7CFB;

/?P; /7CFB;

)?:;7IJ ?L?I?ED *EHJ>;7IJ ?L?I?ED

.@A '246<;

'2;A.9 '.A2 %2? (> A

.;DJ7B .7J;I

&

& 5.;42

)?:;7IJ ?L?I?ED );:?7D L;H7=; *EHJ>;7IJ ?L?I?ED );:?7D L;H7=; !7IJ .;=?ED "216.; C2?.42 )?:;7IJ ?L?I?ED );:?7D L;H7=; *EHJ>;7IJ ?L?I?ED );:?7D L;H7=; !7IJ .;=?ED "216.; C2?.42 %5F@60.9 $00B=.;0F

!7IJ .;=?ED *EHJ>;7IJ

)?:;7IJ

);:?7D L;H7=;

/@<9BA2 5.;42

L;H7=; ,>OI?97B 1D?J +99KF7D9O

&

&

-

-

-

!7IJ .;=?ED

*EHJ>;7IJ

)?:;7IJ

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

'2;A %2? C.69./92 (> A )?:;7IJ ?L?I?ED );:?7D L;H7=; *EHJ>;7IJ ?L?I?ED );:?7D L;H7=; !7IJ .;=?ED "216.; C2?.42

&

&

5.;42

);:?7D .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

)?:;7IJ

*EHJ>;7IJ

!7IJ .;=?ED

L;H7=; .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

)?:;7IJ

*EHJ>;7IJ

!7IJ .;=?ED

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

5.;42 6;

'2;A.9 '.A2 5.;42

$00B=.;0F 5.;42

'2;A %2? C.69 (

2F

(2.@<;.9 5.;42 6; "( @ 6; .@A '246<;@

)?:;7IJ ?L?I?ED

(

7BJ?CEH; 0EMIED ) )/

$

>7HBEJJ; #7IJED?7 ED9EH: * / )/

(+1

(EK?IL?BB; '5 %* )/ .?9>CED: 2 )/

.%

2%.

2?H=?D?7 ;79> *EH?D=JED HB?D=JED B;N7D:H?7 2 ) 32 )/

3 /

%*

?D9?DD7J? )?::B;JEMD +$ '5 %* )/

,$%

,>?B7:;BF>?7 7C:;D 3?BC?D=JED , *& ! ) )/

*EHJ>;7IJ ?L?I?ED

+/ 1"

EIJED 7C8H?:=; -K?D9O ) *$ )/ K<<7BE >;;AJEM7=7 0ED7M7D:7 *5 )/ $7HJ?B7:;BF>?7 7C:;D 3?BC?D=JED , *& ! ) )/

$ . *5*

,$% ,%0

,?JJI8KH=> , )/

,.+

,HEL?:;D9; *;M ;:

.+

.E9>;IJ;H *5 )/

-2% (?=>J 07D I>7:?D= :;DEJ;I J>7J )/ ?I IFB?J 8;JM;;D * .!%" .;=?EDI 7D: EH ?L?I?EDI

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

)7HA;J ED:?J?EDI

)?:M;IJ .;=?ED

(.:=92 (6G2

0EJ7B "79?B?J?;I

/7CFB;

/?P; /7CFB;

!7IJ *EHJ> ;DJH7B 3;IJ *EHJ> ;DJH7B "61D2@A '246<;

'2;A.9 '.A2 %2? (> A

.;DJ7B .7J;I

&

& 5.;42

!7IJ *EHJ> ;DJH7B );:?7D L;H7=; 3;IJ *EHJ> ;DJH7B );:?7D L;H7=; )?:M;IJ .;=?ED "216.; C2?.42 !7IJ *EHJ> ;DJH7B );:?7D L;H7=; 3;IJ *EHJ> ;DJH7B );:?7D L;H7=; )?:M;IJ .;=?ED "216.; C2?.42 %5F@60.9 $00B=.;0F

)?:M;IJ .;=?ED

!7IJ *EHJ> ;DJH7B

3;IJ *EHJ> ;DJH7B

);:?7D L;H7=;

/@<9BA2 5.;42

L;H7=; ,>OI?97B 1D?J +99KF7D9O

&

&

-

-

-

)?:M;IJ .;=?ED

!*

3*

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

'2;A %2? C.69./92 (> A !7IJ *EHJ> ;DJH7B );:?7D L;H7=; 3;IJ *EHJ> ;DJH7B );:?7D L;H7=; )?:M;IJ .;=?ED "216.; C2?.42

&

&

5.;42

);:?7D .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

!7IJ *EHJ> ;DJH7B

3;IJ *EHJ> ;DJH7B

)?:M;IJ .;=?ED

L;H7=; .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

!7IJ *EHJ> ;DJH7B

3;IJ *EHJ> ;DJH7B

)?:M;IJ .;=?ED

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

5.;42 6;

'2;A.9 '.A2 5.;42

$00B=.;0F 5.;42

'2;A %2? C.69 (

2F

(2.@<;.9 5.;42 6; "( @ 6; "61D2@A '246<;@

!7IJ *EHJ> ;DJ7B ?L?I?ED

$% %*

>?97=E *7F;HL?BB; &EB?;J %( %* 3% )/ ?D9?DD7J? )?::B;JEMD +$ '5 %* )/ B;L;B7D: !BOH?7 );DJEH +$ )/

(! +( !0

EBKC8KI +$ )/

;JHE?J 37HH;D (?LED?7 )% )/

%*

%D:?7D7FEB?I %* )/

)%(

)?BM7KA;; 37KA;I>7 3;IJ BB?I 3% )/

(+1 )%* /0(

(EK?IL?BB; '5 %* )/

)?DD;7FEB?I /J ,7KB BEEC?D=JED )* 3% )/

/J (EK?I )+ %( )/

3;IJ *EHJ> ;DJ7B ?L?I?ED

' * )%* /0(

'7DI7I ?JO )+ '/ )/

)?DD;7FEB?I /J ,7KB BEEC?D=JED )* 3% )/

/J (EK?I )+ %( )/

-2% (?=>J 07D I>7:?D= :;DEJ;I J>7J )/ ?I IFB?J 8;JM;;D * .!%" .;=?EDI 7D: EH ?L?I?EDI

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

)7HA;J ED:?J?EDI

/EKJ> .;=?ED

(.:=92 (6G2

0EJ7B "79?B?J?;I

/7CFB;

/?P; /7CFB;

/EKJ>;7IJ /EKJ>M;IJ (

'2;A.9 '.A2 %2? (> A /EKJ>;7IJ );:?7D L;H7=; /EKJ>M;IJ );:?7D L;H7=; /EKJ> .;=?ED "216.; C2?.42 /EKJ>;7IJ );:?7D L;H7=; /EKJ>M;IJ );:?7D L;H7=; /EKJ> .;=?ED "216.; C2?.42 %5F@60.9 $00B=.;0F

&

& 5.;42

.;DJ7B .7J;I

/EKJ>;7IJ

/EKJ>M;IJ /EKJ> .;=?ED

);:?7D L;H7=;

/@<9BA2 5.;42

L;H7=; ,>OI?97B 1D?J +99KF7D9O

&

&

-

-

-

/EKJ> .;=?ED

/EKJ>;7IJ

/EKJ>M;IJ

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

'2;A %2? C.69./92 (> A

&

&

5.;42

/EKJ>;7IJ );:?7D L;H7=; /EKJ>M;IJ );:?7D L;H7=; /EKJ> .;=?ED "216.; C2?.42

);:?7D .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

/EKJ>;7IJ

/EKJ>M;IJ

/EKJ> .;=?ED

L;H7=; .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

/EKJ>;7IJ

/EKJ>M;IJ

/EKJ> .;=?ED

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

5.;42 6;

'2;A.9 '.A2 5.;42

$00B=.;0F 5.;42

'2;A %2? C.69 (

2F

(2.@<;.9 5.;42 6; "( @ 6; (

/EKJ>;7IJ ?L?I?ED

0( %.

JB7DJ7 /7D:O /FH?D=I )7H?;JJ7 # )/

?HC?D=>7C $EEL;H ( )/

& &79AIEDL?BB; "( )/ )!) );CF>?I 0* )/ . )/ )%

)?7C? "EHJ (7K:;H:7B; )?7C? ;79> "( )/ *7I>L?BB; 7L?:IED )KH

* / +.( 0 )

+HB7D:E "( )/

07CF7 /J ,;J;HI8KH= B;7HM7J;H "( )/

/EKJ>M;IJ ?L?I?ED

1/ (

KIJ?D .EKD: .E9A 04)/

7BB7I "EHJ 3EHJ> HB?D=JED 04)/ $EKIJED 7OJEMD /K=7H (7D: 04)/ *;M +HB;7DI );J7?H?; ';DD;H ( )/

$+1 *+.

+'

+AB7>EC7 ?JO +' )/

/ 0 /7D DJED?E 04)/ )!) );CF>?I 0* )/ . )/

-2% (?=>J 07D I>7:?D= :;DEJ;I J>7J )/ ?I IFB?J 8;JM;;D * .!%" .;=?EDI 7D: EH ?L?I?EDI

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

)7HA;J ED:?J?EDI

3;IJ .;=?ED

(.:=92 (6G2

0EJ7B "79?B?J?;I

/7CFB;

/?P; /7CFB;

)EKDJ7?D ,79?

'2;A.9 '.A2 %2? (> A )EKDJ7?D );:?7D L;H7=; ,79?

&

& 5.;42

.;DJ7B .7J;I

)EKDJ7?D ,79?

);:?7D L;H7=;

/@<9BA2 5.;42

L;H7=; ,>OI?97B 1D?J +99KF7D9O

&

&

-

-

-

)EKDJ7?D

,79?

3;IJ .;=?ED

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

/;B< /JEH7=; ,;H

'2;A %2? C.69./92 (> A

&

&

5.;42

)EKDJ7?D );:?7D L;H7=; ,79?

);:?7D .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

)EKDJ7?D ,79?

L;H7=; .;DJ ,;H L7?B78B; /G "J

>7D=;

-

-

-

-

-

)EKDJ7?D ,79?

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

5.;42 6;

'2;A.9 '.A2 5.;42

$00B=.;0F 5.;42

'2;A %2? C.69 (

2F

(2.@<;.9 5.;42 6; "( @ 6; ,2@A '246<;@

)EKDJ7?D ?L?I?ED

!*

;DL;H KHEH7 + )/

(2, ,$+

(7I 2;=7I ,7H7:?I; *2 )/ ,>E;D?N );I7 /9EJJI:7B; 6 )/

/(

/7BJ (7A; ?JO 10 )/

,79?

( 4 ,+.

(EI D=;B;I (ED= ;79> /7DJ7 D7 )/ ,EHJB7D: 27D9EKL;H ;7L;HJED +. 3 )/ .?L;HI?:; /7D ;HD7H:?DE +DJ7H?E )/ /79H7C;DJE H:;D H97:; .EI;L?BB; )/ /7D ?;=E 7HBI87: /7D )7H9EI )/

.%2

/ /

/"+ /&/

/7D "H7D9?I9E +7AB7D: "H;CEDJ

)/

/7D &EI; /KDDOL7B; /7DJ7 B7H7 )/

/!

/;7JJB; 079EC7 ;BB;LK; 3 )/

-2% (?=>J 07D I>7:?D= :;DEJ;I J>7J )/ ?I IFB?J 8;JM;;D * .!%" .;=?EDI 7D: EH ?L?I?EDI

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

+F;H7J?D= ,;H

)+/0 %),.+2! * 3 0 $ (%/0 ) .'!0/ 0>; ?DJ;DJ E< J>; )EIJ %CFHEL;: 7D: 37J9> (?IJ )7HA;JI ?I JE ?:;DJ?EI; C7HA;JI J>7J :;CEDIJH7J; J>; CEIJ I?=D?7D=; :KH?D= J>; 9KHH;DJ O;7H 0>; H7DA?D= ?I 87I;: ED J>; >?=>;IJ 7D: BEM;IJ 7==H;=7J; =HEMJ> I9EH;I 0>; '0-52( 1#-0% ?I 97B9KB7J;: 8O 7::?D= J>; F;H9;DJ7=; 9>7D=; ?D 7IA?D= H;DJ7B H7J;I 7D: F>OI?97B E99KF7D9O ; I7C; F;H?E: 0>; 7 ''0%'!2% '0-52( 1#-0% ?I 97B9KB7J;: 7I 7 CEL?D= 7L;H7=; E< J>; GK7HJ;HBO =HEMJ> I9EH;I ; 9KHH;DJ 7D: J>H;; FH;9;:?D= GK7HJ;HI 0>; >?=>;H J>; 7==H;=7J; =HEMJ> I9EH;I ; =H;7J;H J>; B?A;B?>EE: J>7J <79?B?JO ;7HD?D=I M?BB ?CFHEL; EDL;HI;BO J>; BEM;H J>; 7==H;=7J; =HEMJ> I9EH; J>; =H;7J;H J>; B?A;B?>EE: ?I 7D=; ?D <79?B?JO ;7HD?D=I $;D9; EKH 37J9> (?IJ )7HA;JI 7H; J>EI; C7HA;JI M?J> J>; BEM;IJ 7==H;=7J; =HEMJ> I9EH;I I E< GK7HJ;H ;D: J>; H;IKBJI 7H; 7I

(6E "<@A :=?

44?24.A2 ?

/;7JJB; 079EC7 ;BB;LK; 3 )/ ,EHJB7D: 27D9EKL;H ;7L;HJED +. 3 )/ (EI D=;B;I (ED= ;79> /7DJ7 D7 )/ /7D DJED?E 04 )/ .?L;HI?:; /7D ;HD7H:?DE +DJ7H?E )/ /79H7C;DJE H:;D H97:; .EI;L?BB; )/

,.A05 !6@A ".?82A@ 6452@A #24.A6C2 (0

44?24.A2 ?

37I>?D=JED HB?D=JED B;N7D:H?7 2 ) 32 )/ +AB7>EC7 ?JO +' )/ >7HBEJJ; #7IJED?7 ED9EH: * / )/ /7D &EI; /KDDOL7B; /7DJ7 B7H7 )/ ?D9?DD7J? )?::B;JEMD +$ '5 %* )/ $7HJ

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

(293 (A

);:?7D IA?D= .;DJ7B .7J;I F;H /GK7H; "EEJ );:?7D IA?D= .;DJ7B .7J;I F;H /GK7H; "EEJ 7H; 87I;: KFED J>; 7IA?D= H;DJ

&B.?A2?9F

(2.@<;.9

;;B.9

'2;A.9 '.A2@ &

)<= "( @

/@<9BA2 5.;42 5.;42

/@<9BA2 5.;42 5.;42

/@<9BA2 5.;42

5.;42

JB7DJ7 /7D:O /FH?D=I )7H?;JJ7 # )/ KIJ?D .EKD: .E9A 04)/ 7BJ?CEH; 0EMIED ) )/ ?HC?D=>7C $EEL;H ( )/ EIJED 7C8H?:=; -K?D9O ) *$ )/ K<<7BE >;;AJEM7=7 0ED7M7D:7 *5 )/ >7HBEJJ; #7IJED?7 ED9EH: * / )/ >?97=E *7F;HL?BB; &EB?;J %( %* 3% )/ ?D9?DD7J? )?::B;JEMD +$ '5 %* )/ B;L;B7D: !BOH?7 );DJEH +$ )/ EBKC8KI +$ )/ 7BB7I "EHJ 3EHJ> HB?D=JED 04)/ ;DL;H KHEH7 + )/ ;JHE?J 37HH;D (?LED?7 )% )/ $7HJ /7DJ7 D7 )/ (EK?IL?BB; '5 %* )/ );CF>?I 0* )/ . )/ )?7C? "EHJ (7K:;H:7B; )?7C? ;79> "( )/ )?BM7KA;; 37KA;I>7 3;IJ BB?I 3% )/ )?DD;7FEB?I /J ,7KB BEEC?D=JED )* 3% )/ *7I>L?BB; 7L?:IED )KHEC7 ?JO +' )/ +HB7D:E "( )/ ,>?B7:;BF>?7 7C:;D 3?BC?D=JED , *& ! ) )/ ,>E;D?N );I7 /9EJJI:7B; 6 )/ ,?JJI8KH=> , )/ ,EHJB7D: 27D9EKL;H ;7L;HJED +. 3 )/ ,HEL?:;D9; *;M ;:CED: 2 )/ .?L;HI?:; /7D ;HD7H:?DE +DJ7H?E )/ .E9>;IJ;H *5 )/ /79H7C;DJE H:;D H97:; .EI;L?BB; )/ /7BJ (7A; ?JO 10 )/ /7D DJED?E 04)/ /7D ?;=E 7HBI87: /7D )7H9EI )/ /7D "H7D9?I9E +7AB7D: "H;CEDJ )/ /7D &EI; /KDDOL7B; /7DJ7 B7H7 )/ /;7JJB; 079EC7 ;BB;LK; 3 )/ /J (EK?I )+ %( )/ 07CF7 /J ,;J;HI8KH= B;7HM7J;H "( )/ 2?H=?D?7 ;79> *EH?D=JED HB?D=JED B;N7D:H?7 2 ) 32 )/

/EKH9; KI>C7D 37A;;

%*& 2-0!'% %0&-0+!,#% 3!02%0*7 7 FK8B?97J?ED E< KI>C7D 37A;

.;FHE:K9J?ED EH :?IJH?8KJ?ED ?D M>EB; EH F7HJ M?J>EKJ MH?JJ;D F;HC?II?ED ?I FHE>?8?J;: 7D: IK8@;9J JE B;=7B 79J?ED EFOH?=>JS

KI>C7D 37A;

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker