APAC Office Fit Out Cost Guide 2023 vn

ASIA PACIFIC OFFICE FIT OUT COST GUIDE 2023

CHI PHÍ TRUNG BÌNH (USD MỖI FEET VUÔNG)

HẠNG KHU VỰC

THÀNH PHỐ

CHI PHÍ TRUNG BÌNH THI CÔNG VĂN PHÒNG 32 THÀNH PHỐ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

1

BẮC Á

TOKYO

201

2

BẮC Á

OSAKA

196

3

BẮC Á

NAGOYA

192

4

ÚC & NEW ZEALAND

CANBERRA

164

5

BẮC Á

SEOUL

156

6

ÚC & NEW ZEALAND

AUCKLAND

151

7

ÚC & NEW ZEALAND

SYDNEY

146

196

OSAKA

8=

BẮC Á

BUSAN

143

SEOUL

BẮC KINH

120

8=

ÚC & NEW ZEALAND

MELBOURNE

143

156

201

10

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

HỒNG KONG

140

TOKYO

BUSAN

143

THƯỢNG HẢI

114

11

ÚC & NEW ZEALAND

BRISBANE

139

192

DELHI

NAGOYA

64

12=

ÚC & NEW ZEALAND

ADELAIDE

134

THÂM QUYẾN

QUẢNG CHÂU

115

ĐÀI BẮC

119

116

12=

ÚC & NEW ZEALAND

PERTH

134

KOLKATA

60

HỒNG KONG

HÀ NỘI

140

65

12=

ĐÔNG NAM Á

SINGAPORE

134

MUMBAI

68

60

15

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

BẮC KINH

120

HYDERABAD

61

PUNE

MANILA

92

BANGKOK

85

16

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

THÂM QUYẾN

119

58

CHENNAI

60

TP HỒ CHÍ MINH

63

BENGALURU

17

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

ĐÀI BẮC

116

KUALA LUMPUR

83

18

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

QUẢNG CHÂU

115

SINGAPORE

134

19

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

THƯỢNG HẢI

114

20

ĐÔNG NAM Á

MANILA

92

72

JAKARTA

21

ĐÔNG NAM Á

BANGKOK

85

22

ĐÔNG NAM Á

KUALA LUMPUR

83

23

ĐÔNG NAM Á

JAKARTA

72

24

ẤN ĐỘ

MUMBAI

68

25

ĐÔNG NAM Á

HÀ NỘI

65

139

BRISBANE

26

ẤN ĐỘ

DELHI

64

134

PERTH

AUCKLAND

27

ĐÔNG NAM Á

TP HỒ CHÍ MINH

63

ADELAIDE

134

146

SYDNEY

164

151

28

ẤN ĐỘ

HYDERABAD

61

CANBERRA

143

MELBOURNE

29=

ẤN ĐỘ

BENGALURU

60

29=

ẤN ĐỘ

KOLKATA

60

29=

ẤN ĐỘ

PUNE

60

CHI PHÍ TRUNG BÌNH THI CÔNG VĂN PHÒNG (USD TRÊN MỖI FEET VUÔNG)

32

ẤN ĐỘ

CHENNAI

58

8 Cushman & Wakefield

9

Made with FlippingBook - Online catalogs